Szakmairány megnevezése: Általános laboráns

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Vegyész technikusi alapok

A vizsgatevékenység leírása: Az interaktív vizsga a vizsgafeladatokkal az alábbi tanulási eredményt méri: Vegyipari folyamatok megvalósítása szerves és szervetlen anyagok tulajdonságainak, az anyagi rendszereknek, és azokkémiai reakcióinak ismeretében.

A vizsgafeladatok tartalma:

− általános kémia ismeretek: kölcsönhatások, halmazok, oldatok és elegyek, kémiai reakciók, anyagi rendszerek, homogén többkomponensű rendszerek, kémiai egyensúly, elektrokémia,

− szervetlen és szerves kémiai ismeretek: nemfémes elemek és vegyületeik, fémek és vegyületeik, szénhidrogének, oxigéntartalmú szerves vegyületek, nitrogéntartalmú szerves vegyületek tulajdonságai, előállításuk, előfordulásuk és felhasználásuk,

− alapvető technológiai folyamatok értelmezése: szerves alapfolyamatok (halogénezés, nitrálás,

szulfonálás, észterezés, oxidáció, redukció) főbb jellemzői, szerves alapfolyamatok

alkalmazása a gyógyszeriparban (aszpirin előállítása), paraméterek és katalizátorok hatása a kémiai reakciókra a kontakt katalitikus folyamatok vonatkozásában, kőolaj desztilláció és termékei, természetes és mesterséges alapú műanyagok.

A tanulási eredmény mérésének feladattípusai:

Szöveges feladatok:

− csoportosítás, fogalom meghatározás, működés vagy folyamat leírása, hiányos szöveg kiegészítése, szakmai szövegértelmezés;

− tesztfeladatok: igaz-hamis állítások eldöntése, egyszerű választás, többszörös választás, négyféle asszociáció, igaz-hamis állítások, hibajavítás, hibakeresés;

− táblázat kiegészítés, diagramelemzés, ábraelemzés

Termék előállításával, anyagszükséglettel, kitermeléssel kapcsolatos szakmai számítási feladatok:

− sztöchiometriai és analitikai számítások;

− gázok, gázelegyek jellemzői, állapotváltozásai;

− halmazállapot-változások látens hői;

− elegyek összetétele, koncentrációk egymásba történő átszámítása;

− tömeghatás törvénye, az egyensúlyi állandó (Kc) alkalmazása, konverzió számítása;

− elektrolitok egyensúlyai: adott koncentrációjú oldat pH-ja erős és gyenge savak, illetve bázisok esetén, disszociációfok, oldhatósági szorzat;

− megoszlás két oldószer között;

− elektrokémiai számítások;

− termokémiai számítások a reakcióhő meghatározására.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak, értékélési útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter gondoskodik. Az interaktív vizsgán a feladatokat tartalmazó vizsgafeladatsort számítógép véletlenszerűen generálja.

− Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.

− Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza, a feladatra adható teljes pontszám csak hibátlan megoldásra adható.

− A javításnál részpontszám a javítási útmutató szerint adható.

− A tanulási eredmény mérésekor törekedni kell arra, hogy a vizsgafeladatok arányosan tartalmazzák a szervetlen, szerves és általános kémiai ismereteket

− Az elméleti feladatok aránya: 50-60%

− A szakmai számítási feladatok aránya:40-50%

Témakörök részaránya a vizsgán:

  • általános kémiai ismeretek 40%
  • szervetlen és szerves kémiai ismeretek 30%

–     alapvető technológiai folyamatok értelmezése 30%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Üzemeltetési és mérési feladatok

A vizsgatevékenység leírása: A projektfeladat az alábbi tanulási eredményt méri a vizsgafeladatokkal.

− Vegyipari műveletek és irányításuk alkalmazása az üzemeltetés során, a vegyi üzem berendezéseinek üzemeltetése biztonságtechnikájuk figyelembevételével, folyadék- és gázhalmazállapotú anyagokkal műveletek végzése, hőátadási feladatok elvégzése, vegyipari reaktorok működtetése; anyagátadási feladatok elvégzése, folyamatellenőrzéssel és folyamatirányítással kapcsolatos feladatok elvégzése, a képzőhely speciális termelőberendezéseinek kezelése.

− Gyártásközi ellenőrzést műszeres analitika módszerrel, mintavételezés, minta-előkészítés végrehajtása, spektrofotometriás mérések elvégzése, elektroanalitikai mérések elvégzése, kromatográfiás mérések elvégzése; mérési adatok rögzítése, dokumentálása, eredmények grafikus ábrázolása.

A projektfeladat gyakorlati vizsgamunka, amelyet a vizsgázó a vizsgán készít el, a gyakorlati munka befejezését követően szóban megvédi azt, a feladathoz kapcsolódó kérdések kifejtésével. A lehetséges projektfeladatokat az akkreditált vizsgaközpont állítja össze a képzési és kimeneti követelmények alapján. A vizsgázó a projektfeladatot véletlenszerűen választja ki. A feladatlap tartalmazza az elvégzendő gyakorlati vizsgamunka leírását, a szükséges segédleteket valamint a kapcsolódó elméleti kérdéseket.

A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott üzemeltetési és mérési feladatokat végez a feladatlap leírása alapján. Az üzemeltetési és mérési feladatok elvégzése során vegyipari műveleteket és irányításukat vagy műszeres analitikai vizsgálatokat végez, és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt, vagy mintavételezést végrehajtja. A gyakorlati feladat elvégzése során a vizsgázónak be kell tartania a munkavédelmi szabályokat és használnia kell az egyéni és kollektív védőeszközöket. A vizsgafeladatot a vizsgázó önállóan a feladatközlő lapon levő információk és utasítások alapján végzi el, ehhez segítséget csak veszély esetén kérhet.

A szakma jellegéből adódóan a vizsgázó az adott feladat megoldásáról dokumentációként jegyzőkönyvet vezet a megadott szempontok vagy előre elkészített sablon szerint. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mérés menetét, a szükséges anyagok és eszközök listáját, a betartandó biztonsági szabályokat, az adatok megadását, az adatok alapján a mérési eredmények kiszámításának menetét, illetve ha a számítógépes adatfeldolgozás során kapott információk alapján történik a mérési eredmények kiszámítása, akkor a mérési eredményeket kinyomtatva kell csatolni a jegyzőkönyvhöz. A vizsgázó a jegyzőkönyvvel igazolja az elvégzett feladatot. A vizsgázó a jegyzőkönyvet a vizsgafeladat megoldására álló időn belül a vizsgabizottságnak átadja, amelyet a vizsgabizottság értékel. A gyakorlati feladat befejezését követően a vizsgabizottsággal a vizsgázó szakmai beszélgetést folytat az elvégzett feladatról, és kifejti a kapcsolódó elméleti kérdést, ezzel bizonyítva kommunikációs készségét és logikus gondolkodását. A jegyzőkönyv a többi vizsgadokumentációval együtt archiválásra kerül.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

− A gyakorlat végrehajtása: 230 perc

− Szakmai beszélgetés: 10 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés előre elkészített javítási-értékelési útmutató alapján történik A mérési jegyzőkönyv formai és tartalmi követelményeire a javítási-értékelési útmutató alapján adható pont. Ezen felül pontozható a szabályos, szakszerű munkavégzés.

Értékelés:

  • projektmunka végrehajtása: 80%

Szempontok:

● a mérési jegyzőkönyv tartalmi követelményei, az eredmények pontossága

● szabályos, szakszerű munkavégzés

● a mérési jegyzőkönyv formai követelményei

–  szóbeli szakmai beszélgetés 20%

● szakmai kifejezések használata

● a munkavégzés bemutatása

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!