(2023. augusztus 7-től érvényes)

TÁJÉKOZTATÁS:
A befizetendő vizsgadíjról a feldolgozott és elfogadott vizsgajelentkezést követően küldünk értestőt a vizsgaügyviteli rendszeren keresztül. Az értesítés tartalmazni fog a választott vizsgával kapcsolatos minden szükséges információt.
A vizsgadíjról a számla az összeg beérkezése, lekönyvelése után (utólag) kerül kiállításra.


1. Vizsgadíj

1.1 Szakmai vizsga esetén

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 288. §-a meghatározza a szakmai vizsga maximális díját az olyan tanuló, illetve képzésben részt vevő személy esetében, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt:

 „A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.”

A szakmai vizsga díja vizsgaközpontunkban egységesen

55.000,- forint

 • az élelmiszeripar ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a gazdálkodás és menedzsment ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • az informatika és távközlés ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a kereskedelem ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a közlekedés és szállítmányozás ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a sport ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében.

A szakmai vizsga díja vizsgaközpontunkban egységesen

60 500,- forint

 • a bányászat és kohászat ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 • az építőipar ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • az épületgépészet ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a fa- és bútoripar ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4,
 • a kreatív ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a szépészet ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 4.

A szakmai vizsga díja vizsgaközpontunkban egységesen

71 250,- forint

 • az elektronika és elektrotechnika ágazatba tartozó szakmák esetében, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
 • a gépészet ágazatba tartozó szakmák esetében, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5,
 • a specializált gép- és járműgyártás ágazatba tartozó szakmák esetében,
 • a vegyipar ágazatba tartozó szakmák esetében, ha a szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szintje 5.

„289. § (1) A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, az akkreditált vizsgaközpont számára az a szakképző intézmény téríti meg utólagosan, amely a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatását megszervezte.

(2)  A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést a szakképző intézmény a vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül teljesíti.”

Javító és pótlóvizsgák díja

 • Az első javító, vagy pótló vizsga ingyenes, annak a vizsgázónak, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult.
 • A második és minden további javító vagy pótló vizsga esetén a szakma ágazatának megfelelő teljes vizsgadíjat kell fizetnie a vizsgázónak.
 • Amennyiben a vizsgázónak csak valamely vizsgatevékenységet (interaktív vagy projektfeladat) kell megismételnie, az ágazatnál meghatározott teljes vizsgadíj 70%-át kell megfizetnie.

1.2 Képesítő vizsga esetén

Képesítő vizsga esetében négy díjkategóriát különböztetünk meg:

I.         a képesítő vizsga írásbeli vizsgarészt is tartalmaz                            IGEN / NEM

II.        a képesítő vizsga vizsgafeladata jelentős fejlesztést igényel            IGEN / NEM

III.      a képesítő vizsga egy főre jutó alapanyag költsége jelentős             IGEN / NEM

IV.      a képesítő vizsga különleges (bérelt) vizsgahelyszínt igényel          IGEN / NEM

A képesítő vizsga díja a fentiek függvényében alábbiak szerint alakul:

A szempontrendszer „IGEN” jellemzőinek számaA vizsga díja (Ft / fő)
148 000 Ft
258 000 Ft
368 000 Ft
478 000 Ft

A vizsgáztatási díj az alábbi állandó és változó költségek tételeket tartalmazza.

Állandó költségek:

1)    Vizsgabizottság és a jegyző díjazása járulékokkal
2)    Dokumentációs költségek

Változó költségek:

1)    Utazási költségek (vizsgabizottság, vizsgahelyszínek függvényében)
2)    Vizsga anyagköltsége
3)    Feladatfejlesztés, lektorálás, informatikai fejlesztés
4)    Vizsgahelyszínek költsége
5)    Vizsgaszervezési díj

Egyedi esetekben a költségtérítéses szakmai és képesítő vizsgáknál a költség-haszon elv érvényesülésének figyelembevételével, a kancellár hozzájárulásával a vizsgaközpont vezetője az alábbiaktól eltérő vizsgadíjat is megállapíthat.

Árajánlat kérést követően információkat gyűjtünk és adatokat kérünk be, hogy minél kedvezőbb árajánlatot készíthessünk ügyfeleinknek.

A vizsgadíj befizetése banki átutalással történik az alábbiak szerint:

jogosult neve: Debreceni Szakképzési Centrum
számlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-00335395-00000000
közlemény: 091114 „vizsgaazonosító” „vizsgázó neve

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni egyedi befizetés estén 091114-es számot, egy szóköz kihagyásával a vizsga azonosítószámát, valamint egy szóköz kihagyásával a vizsgázó nevét, csoportos befizetés esetén 091114-es számot, egy szóköz kihagyásával a vizsga azonosítószámát, valamint egy szóköz kihagyásával a csoport létszámát.

A befizetendő vizsgadíj összegéről a vizsgajelentkezés feldolgozását követően kap értesítést a vizsgázó a Kréta Vizsgaügyviteli rendszeren keresztül.

Euroban történő befizetés esetén az árfolyamkülönbözetet nem áll módunkban visszatéríteni a vizsgázó részére.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell, fel kell tölteni a Vizsgaügyviteli Rendszerbe.

Csoportos befizetés estént a csoport tagjainak nevét vizsgaszervezes@devizsga.hu e-mail címre meg kell küldeni.

A megállapított vizsgadíjról a vizsgaközpont számlát állít ki a vizsgázó (vagy egyéb költségviselő) részére.

Amennyiben a vizsgázó a vizsgán méltányolható okból nem jelent meg, igazolás benyújtása esetén vizsgaközpontunk a befizetett vizsgadíjat visszafizeti. Az erre okot adó méltányolható körülmény különösen a vizsgázót érintő súlyos betegség, baleset, egyéb rajta kívülálló elháríthatatlan ok.

Amennyiben a vizsgázó igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy a vizsgát megszakította, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Javító és pótlóvizsga díját a képesítő vizsga díjának arányosításával,valamint anyag és műhelyköltség egyedi, a szakmai specifikumokat figyelembe vevő kalkuláció szerint határozzuk meg.

2. Vizsgáztatási díj

A vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság tagjait, a vizsga jegyzőjét, az interaktív vizsgatevékenységet értékelő, vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyt és vizsgatevékenység felügyelőjét (teremfelügyelő, folyosófelügyelő) díjazás illeti meg, amely a vizsga teljes időtartamára szól (a továbbiakban: vizsgáztatási díj).

2.1 A vizsgáztatási díj szakmai és képesítő vizsga esetén

A vizsgáztatási díj:

 • a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság tagjai esetén napidíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmaadatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj),
 • a jegyző esetén a vizsgázók számától függő változó díjból áll.

A napidíj és a változó díj számítása esetén a vetítési alap a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege.

A napidíj a vetítési alap 10 százaléka; a napidíjat minden, a vizsgabejelentésben feltüntetett vizsganapra meg kell állapítani.

A változó díj vizsgázónként:

a)    vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság tagjai részére a vetítési alap

aa) az I. kategória esetén 6 százaléka (vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több),

ab) a II. kategória esetén 5 százaléka (vizsgaidő 8 óránál kevesebb),

ac) a III. kategória esetén 4 százaléka (vizsgaidő kevesebb, mint 5 óra),

b)    a vizsgabizottság jegyzője részére a vetítési alap 4 százaléka.

A vizsgáztatási díj:

 • az interaktív, valamint az írásbeli vizsgatevékenységen felügyelő személy (teremfelügyelő, folyosó felügyelő) esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább harminc percig felügyeletet látott el, a vetítési alap 3,5 százaléka,
 • a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken a projektfeladat elvégzése során legalább harminc percig felügyeletet látott el, a vetítési alap 4,5 százaléka azzal, hogy a megkezdett órák idejét össze kell vonni.

A vizsgáztatási díj meghatározásakor a vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben feltüntetett vizsgalétszámot kell figyelembe venni, amelyet csökkenteni kell a vizsgát ténylegesen meg nem kezdett vizsgázók számával.

Az összevont vizsgát a napidíj meghatározása szempontjából egyetlen vizsgának kell tekinteni. Összevont vizsga esetén a változó díjat a vizsgáztatott szakmáknak megfelelő kategória szerint kell megállapítani.

A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

Amennyiben a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértővel, egyéb időszakos vagy technikai feladatot ellátó olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személyeket külön vizsgáztatási díj nem illeti meg.

2.2 Utazási és szállásköltség

Amennyiben a vizsga vagy annak egyes részei, vizsgatevékenységei a vizsgáztató vagy a jegyző az állandó lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgáztatót, a jegyzőt a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség illeti meg.

Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.

Az utazási eszközt a vizsgáztató választja meg oly módon, hogy a jelenlétét igénylő vizsganapokon a vizsga, vizsgatevékenységek megkezdése előtt, a pontos kezdést lehetővé tevő időpontban a helyszínre tudjon érkezni.

Amennyiben a rendelkezésre álló közlekedési eszközökkel e feltétel nem biztosítható, vagy a vizsgáztató a vizsgaközponttal szállásköltség megtérítéséről állapodott meg, úgy a vizsgáztató éjszakánként legfeljebb a minimálbér tizenöt százalékának megfelelő összeghatárig szállást vehet igénybe. A szállásköltség elszámolása a vizsgaközpont, vagy ha a vizsgaközpont e költség térítésére vonatkozóan is írásbeli megállapodást kötött a képző intézménnyel, akkor a képző intézmény nevére szóló számla alapján történik.

A vizsgaközpont – a vizsgáztatóval történt külön megegyezés alapján – gondoskodhat a vizsgabizottság utaztatásáról és a szállásáról, amely esetben az érintett személyt külön utazási, és szállásköltség nem illeti meg.

A vizsgáztatási díj kifizetése kizárólag a vizsgával összefüggő, jogszabályban előírt feladatok jogszerű és teljes körű ellátásával összefüggésben történik.

A vizsgáztatási díj, továbbá az utazási és szállásköltség kifizetésére legkésőbb a vizsga utolsó vizsgatevékenység napját követő harminc napon belül kerülhet sor.

3. Feladatkészítés, feladat ellenőrzés díj szakmai és képesítő vizsga esetén

A feladatkészítő szakértőket – amennyiben a feladatkészítést díj ellenében vállalja – és a feladatokat bíráló szakértőket díjazás illeti meg, amely díj magába foglalja a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerült és igazolt valamennyi költségét.

Díjazás mértéke:

 • vizsgafeladat készítő szakértő részére a feladat összetettségének függvényében a vetítési alap 10-50 százaléka (vizsgafeladatonként írásbeli feladatsor / projektfeladat / projektfeladatrész),
 • vizsgafeladat bíráló szakértő részére a feladat összetettségének függvényében a vetítési alap 5-25 százaléka (vizsgafeladatonként írásbeli feladatsor / projektfeladat / projektfeladatrész).

4. Europass-kiegészítő díja

A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő, más nyelvű (francia, német, olasz, spanyol) Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező nyelvenként térítési díjat fizet a vizsgaközpont részére.

A  12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 6. számú melléklet tartalmazza az Europass-kiegészítő kiállításért fizetendő díj mértékét, mely 2023. augusztus 6-tól a magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő kiállítása esetében 15 000 Ft.

Az Europasskiegészítő-másodlat kiállításának díja 20 000,- Ft

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (17-es mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő: 8:00 – 12:00
Kedd: 13:00 – 15:00
Szerda: 8:00 – 12:00
Csütörtök: 13:00 – 15:00
Péntek: 8:00 – 12:00
Bizonyítvány átvétel és projektmunka leadása ettől eltérő időpontban is lehetséges telefonos egyeztetés alapján!

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban az udvaron + 2 db mozgássérült parkoló, illetve díjmentesen az utcán.

Üzenjen nekünk!