04115006 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

 1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  
 1. Megnevezése: Adótanácsadó 
  1. Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 
  1. Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0411 Könyvelés és adózás 
 1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek:  

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át. 

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló – az ágazatért felelős miniszter által meghatározott – központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette. 

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése: 

Programkövetelmény-modul neve: Az adóigazgatás általános és speciális szabályai 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

Időtartama: 120 perc 

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé), kiemelten a következő jogi elemekre:  a) adózás rendje, 

 • adóigazgatási eljárás, 
 • adóvégrehajtás 

Programkövetelmény-modul neve: A forgalmi adók, a jövedéki adóztatás és a vámismeretek 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

Időtartama: 180 perc 

A mérés módszere: írásbeli (teszt, esszé, számítás) 

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: Az általános forgalmi adó, jövedéki adó, vámismeretek. 

Programkövetelmény-modul neve: Jövedelemadózás és járulékfizetés 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

Időtartama: 180 perc 

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, tb járulékok (alapvetőszabályok), társasági adó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. 

Programkövetelmény-modul neve: Egyéb adók, illetékek 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

Időtartama: 120 perc 

A mérés módszere: írásbeli (feleletválasztás: teszt, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások; feleletalkotás: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, esszéírás, számolási feladat). Az elméletszámítási feladat aránya 40%-60%. Témakörök: gépjárműadó, cégautóadó, helyi adók, települési adó szabályai részletes ismerete, továbbá a különadók alapvető szabályai. 

Programkövetelmény-modul tanulási eredményének – az ágazatért felelős miniszter által meghatározott – központi mérése: 

Programkövetelmény-modul neve: Jogi feladatok a gyakorlatban 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő: 25 perc) 

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek egy-egy konkrét jogterületre irányulnak, kiemelten a) kötelmi jog 

 • büntető jog/munkajog 
 • közigazgatási hatósági eljárás/ a bíróságok szerepe az adójogi viták eldöntésében 

Programkövetelmény-modul neve: Számviteli ismeretek 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

Időtartama: 180 perc 

A mérés módszere: az ágazatért felelős miniszter által kiadott központ írásbeli feladatlap (teszt, esszé: 40%; számítás: 60%), kiemelten a következő témakörökben: a számviteli törvény rendelkezéseinek és a számviteli bizonylatoknak az ismerete, főkönyvi kivonat és cash flow kimutatás értelmezése, a vállalkozás eredményének, vagyonának meghatározása, alapvető könyvelési tételek ismeretének ellenőrzése komplex feladatok formájában. 

Programkövetelmény-modul neve: Adótanácsadás, adókommunikáció 

Programkövetelmény-modul sorszáma: 7 

Időtartama:45 perc (ebből felkészülési idő 25 perc) 

A mérés módszere: gyakorlatorientált szakmai beszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsor alapján, melyek az adótanácsadói tevékenységhez kapcsolódó szituációkra irányulnak. 

A 7.2.1 pontban felsorolt szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), továbbá a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők felmentést kapnak a következő programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése alól. 

Számviteli ismeretek 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex elméleti ismerete 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a következő témakörökből kerül összeállításra: 

 1. Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás 
  1. Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó 
   1. Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok 
   1. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, különadók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó)  

A feladatok típusai:  

 • feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események sorrendjének megállapítása, okokozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),  
  • feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat, esszé, érvelés, rezümé, számítási feladat).  

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte. 

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő: 

                                90 – 100%       jeles (5) 

                                80 – 89%  jó (4) 
                                70 – 79%  közepes (3) 
                                60 – 69%  elégséges (2) 

                                  0 – 59%         elégtelen (1) 

A javítóvizsgán a tejes írásbeli vizsgát meg kell ismételni.  

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Az adózás komplex gyakorlati ismerete 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette. 

Az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely gyakorlati esetfeldolgozást tartalmaz az alábbi témakörökből a) – d) részfeladatokkal: 

 1. Adózás rendje, adóigazgatási eljárás, adóvégrehajtás 
  1. Vám, jövedéki adó, általános forgalmi adó, regisztrációs adó 
   1. Személyi jövedelemadó, társasági adó és osztalékadó, kisvállalati adó, kisadózó vállalkozások tételes adója, TB járulékok, 
   1. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, Illeték, Rehabilitációs hozzájárulás, helyi adók, különadók (pl. kiskereskedelmi adó, biztosítási adó)  

A vizsgázó a bizottsággal gyakorlatorientált szakmai beszélgetést folytat.  

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

45 perc (ebből felkészülési idő 15 perc) 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40% 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A projektfeladat maximális pontszáma100 pont, mely részfeladatonként 25-25 pont. 

Szakmai tartalom: 50%; kommunikációs képesség: 20 %; problémamegoldó képesség: 30%. 

Amennyiben a vizsgázó egy részfeladata nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben az összteljesítménye maximum 70%-ra értékelhető. Póttételt abból a részfeladatból kell húznia, melyből a vizsgázó teljesítménye 60% alatti. 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át részfeladatonként külön-külön elérte Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő: 

                                90 – 100%       jeles (5) 

                                80 – 89%  jó (4) 
                                70 – 79%  közepes (3) 
                                60 – 69%  elégséges (2) 
                                  0 – 59%    elégtelen (1) 

A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni. 

Sikertelen projektfeladat esetén egy éven belül a javítóvizsga letehető. Az első vizsga zárását követő egy éven túl az írásbeli vizsgát is meg kell ismételni. 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: – 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

Az írásbeli vizsga és a projektfeladat során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök használhatók, egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett. 

Az első vizsganapon az írásbeli vizsga kerül lebonyolításra. A projektfeladat lebonyolítása – csak az írásbeli vizsgát követően –a második vizsganapon történik. A két vizsganap között 30 napnál több idő nem telhet el. 

Az adózás komplex gyakorlati ismerete projektfeladatot az kezdheti meg, aki az írásbeli vizsgát legalább 60%-os szinten teljesítette. 

A projektfeladat központi tételsorát a képesítő vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal kell megjelentetni. 

Az ágazatért felelős miniszter útmutatót adhat ki a szakmai követelmények részletes tartalmára, a programkövetelmény-modulok mérésére, a vizsgatevékenységek megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!