A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Mélyépítő technikus interaktív vizsgafeladat

A vizsgatevékenység leírása: Az interaktív vizsgafeladatsorban az ágazati alapoktatást követő szakirányú oktatás teljes ismeretanyagának mérésére vonatkozó feladatok jelennek meg. Az egyes feladattípusok mennyiségét a teljes vizsgafeladatsoron belül az alábbiak szerint, meghatározott mennyiségben kell összeállítani:

 • alapvető épületszerkezetekkel, épített infrastruktúrával, épületek alapozási szerkezeteivel, földművekkel, talajmechanikával kapcsolatos feladatok 30-40%
 • tartószerkezetekkel, statikával, szilárdságtannal kapcsolatos feladatok 20-30%
 • építésszervezéssel, építéskivitelezéssel, felmérésekkel, kitűzésekkel kapcsolatos feladatok 15-25%
 • ábrázoló geometriai szerkesztésekkel, építőanyagokkal, szakmai informatikával, szakmai idegen nyelvvel kapcsolatos feladatok 15-25%

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: javítási-értékelési útmutató. Értékelési szempontok:

 • Az épületek és építmények építésével és üzemeltetésével kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • Az alapvető épületszerkezetekkel, épített infrastruktúrával, épületek alapozási szerkezeteivel, földművekkel, talajmechanikával kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • A tartószerkezeti, statikai és szilárdságtani ismeretei megfelelőek.
 • Mennyiségszámításokkal és költségvetések készítésével kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • A térbeli és időbeli organizációs, illetve a kivitelezési ismeretei megfelelőek.
 • A geodéziai, földméréstani ismeretei megfelelőek.
 • Az ábrázoló geometriai szerkesztésekkel kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • Az építőanyagokkal kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • A digitális műszaki rajzolással kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • Az idegen nyelvű kommunikációs ismeretei megfelelőek.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.

A vizsgatevékenység megnevezése: Mélyépítő technikus projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása: A vizsgafeladat során 7 vizsgarészből álló feladatsort kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

1. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Portfólió.

A vizsgarész ismertetése: A tanuló által, a vizsgát megelőzően, a képzés során rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készített tervdokumentáció, illetve a tanuló eredményeiből, munkáiból, érdeklődési köréből összeállított, az oktató(k) által hitelesített dokumentumgyűjtemény. A tervdokumentáció egy mélyépítési tevékenységet ábrázoljon, mely lehet építmény alapozása, vagy munkatérhatárolási terve, vagy kis léptékű építmény terve, vagy közlekedésépítési tevékenység vagy vízépítési tevékenység, vagy közműépítési tevékenység bemutatása. A kiválasztott tevékenység kivitelezési folyamatának egy részéről technológiai leírást, költségvetési kiírást és mennyiségszámítást kell készíteni. A felsoroltakon kívül a tervdokumentáció további tartalmi elemeket is tartalmazhat. A dokumentáció terjedelme legalább 10 db min. A4-es méretű oldal legyen. A tanuló eredményeiről, munkáiból, érdeklődési köréből összeállított dokumentumgyűjtemény tartalmazhat a teljes képzési idő alatt készített feladatokat, rajzfeladatokat, évközi gyakorlati feladatmegoldásokat, projektekben, szakmai rendezvényeken, versenyeken való részvétel bemutatását, kiemelkedő eredmények bemutatását, saját érdeklődési körről szóló, egyéni aktivitások szöveges és képi (leírás, rajzok, tervek, fényképek) bemutatását, illetve szöveges összegzést. Terjedelme legalább 10 db A4-es oldal legyen. Tartalmazhat képeket és/vagy szöveges leírásokat. A tanuló ezt szöveges összegzéssel, reflexióval lássa el. A portfóliót digitalizált formában kell elkészíteni, egységbe szerkesztett bemutató formájában. Az előre elkészített és leadott portfóliót a projektfeladat vizsgatevékenység keretein belül a szakmai beszélgetés során szóban be kell mutatni, egy rövidebb terjedelmű, előre elkészített és leadott prezentáció formájában.

2. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Mélyépítési létesítmények kivitelezése, segédszerkezetek készítése

vagy építőanyag-vizsgálati vagy talajmechanikai vizsgálati feladat elvégzése.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázók a vizsgarész során építőanyag-vizsgálati, vagy talajmechanikai laboratóriumi feladatot, vagy építési segédszerkezet összeállítását, vagy kis léptékű szerkezet szakipari kivitelezését hajtják végre. A vizsgázók előre összeállított feladatsorból véletlenszerűen választva oldják meg a feladatot.

3. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Kitűzési feladat elvégzése.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázók a vizsgarész során segédszemélyzet alkalmazásával kitűzési, felmérési, vízszintes és magasságmérési feladatot látnak el. A vizsga során jegyzőkönyvet, vagy manuálét, vagy térképet készítenek. A vizsgázók előre összeállított feladatsorból véletlenszerűen választva oldják meg a vizsgarész.

4. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Mélyépítési létesítmények terveinek vagy tervrészleteinek szerkesztése, tartószerkezeti számítás elvégzése, tervrészletének szerkesztése.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázók egy mélyépítési létesítmény terveinek vagy tervrészleteinek szerkesztését, rajzolását hajtják végre, mely alapozási szerkezet, vagy munkatérhatároló szerkezet, vagy földmegtámasztó szerkezet, vagy az épített infrastruktúra valamely eleme (út, híd, vasút, közmű). A vizsgarészben megjelenik továbbá egy adott szerkezeti elemre vonatkozóan statikai modell készítése, tartószerkezeti (statikai és szilárdságtani), illetve geotechnikai számítás, vagy számításokkal alátámasztott alternatív javaslat megtétele, vagy mélyépítési vasbeton, vagy egyéb szerkezet méretezésének végrehajtása, majd az így kialakult megoldás rajzi ábrázolása.

5. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Műszaki rajz készítése rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével és költségvetés-készítés, anyagmennyiség-meghatározás, térbeli, időbeli szervezési feladat elvégzése.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázók egy kiadott terv, tervrészlet számítógépes feldolgozását hajtják végre CAD program alkalmazásával 2 vagy 3 dimenziós ábrázolással, illetve egy mélyépítési szerkezetre, vagy technológiai folyamatra (talajok, földmunkák, víztelenítések, alapozási szerkezetek, munkatérhatároló szerkezetek, az épített infrastruktúra szerkezetei) megadott dokumentáció alapján beruházások szervezési és előkészítési feladatait hajtják végre, mennyiségeket határoznak meg, költségvetést készítenek, vagy időtervet, vagy térbeli szervezési feladatot hajtanak végre.

6. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Mélyépítési tevékenységekkel kapcsolatos idegen nyelvű szakmai

kommunikáció.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó idegen nyelven bemutatja a mélyépítési szerkezetek és tevékenységek fajtáit, illetve idegen nyelvű szakmai szöveget értelmez.

7. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: A vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó e vizsgarész keretein belül szóban bemutatja az 1. vizsgarészben ismertetett portfóliót bemutató rövidebb terjedelmű, előre elkészített és leadott prezentációt. A portfólió bemutatását követően a vizsgázó a projektfeladatával kapcsolatban válaszol a vizsgabizottság kérdéseire.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 480 perc

A vizsgatevékenységre rendelkezésre álló idő az egyes vizsgarészek között az alábbiak szerint oszlik meg:

 1. vizsgarész: 0 perc (előre elkészített vizsgarész)
 2. vizsgarész: 140 perc
 3. vizsgarész: 50 perc
 4. vizsgarész: 120 perc
 5. vizsgarész: 120 perc
 6. vizsgarész: 30 perc
 7. vizsgarész: 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 %

A vizsgatevékenységre megadott százalékérték az egyes vizsgarészek között az alábbiak szerint oszlik meg:

 1. vizsgarész: 10 %
 2. vizsgarész: 15 %
 3. vizsgarész: 15 %
 4. vizsgarész: 25 %
 5. vizsgarész: 15 %
 6. vizsgarész: 5 %
 7. vizsgarész: 15 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

1. vizsgarész: Portfólió.

 • A portfólió a felsorolt kritériumok szerint hiánytalan elkészítése.
 • Az elkészített dokumentáció helyes szakmai tartalma.
 • Korszerű szakmai és prezentációs technikák alkalmazása.
 • Az elkészített dokumentáció dokumentálása.
 • A szaknyelv megfelelő használata.

2. vizsgarész: Mélyépítési létesítmények kivitelezése, segédszerkezetek készítése vagy építőanyag-vizsgálati vagy talajmechanikai vizsgálati feladat elvégzése.

 • A szerkezet építését a terveknek előírásoknak megfelelően, pontosan hajtja végre.
 • A választott eszközök és használatuk a feladat megoldásához megfelelő.
 • Az előírt szakipari munkák kivitelezése megfelelő.
 • Szakszerűen hajtja végre az építési segédszerkezetek építését, összeállítását.
 • Az elkészített laboratóriumi vizsgálatot helyesen, szakszerűen hajtja végre.
 • A feladat bemutatása során használt szakmai kommunikáció megfelelő.

3. vizsgarész: Kitűzési feladat elvégzése.

 • Az alkalmazott méréstechnikát, a műszerek használatát ismeri.
 • Az eredményt megfelelő pontossággal és esztétikai kidolgozottsággal dokumentálja.
 • Segédszemélyzettel való kommunikáció, a segédszemélyzetet megfelelő instrukciókkal látja el.
 • A feladat bemutatása során használt szakmai kommunikáció megfelelő.
 • Az elvégzett feladat során a munkákat pontosan hajtja végre.

4. vizsgarész: Mélyépítési létesítmények terveinek vagy tervrészleteinek szerkesztése, tartószerkezeti számítás elvégzése, tervrészletének szerkesztése.

 • A terv, tervrészlet szakmai helyessége megfelelő.
 • A szerkesztés pontossága megfelelő.
 • A rajzi munkarész esztétikai színvonala megfelelő.
 • Ismeri a tartószerkezeti, geotechnikai összefüggéseket.
 • A számítást helyesen, pontosan készítette el.
 • A vázlatot értelmezhetően elkészítette.

5. vizsgarész: Műszaki rajz készítése rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével és költségvetés-készítés, anyagmennyiség-meghatározás, térbeli, időbeli szervezési feladat elvégzése.

 • CAD program alkalmazásával készítette el a tervet.
 • 2 vagy 3 dimenziós ábrázolást alkalmazott.
 • Beruházások szervezési és előkészítési feladatait végrehajtotta.
 • Műszaki dokumentációt megértette.
 • Mennyiségeket helyesen határozta meg.
 • Költségvetést/időtervet/térbeli szervezési feladatot pontosan elkészítette.

6. vizsgarész: Mélyépítési tevékenységekkel kapcsolatos idegen nyelvű szakmai kommunikáció.

 • A szakmai idegen nyelvű szókincse megfelelő.
 • Az idegen nyelvű kiejtése megfelelő.
 • A szakmai szöveget megérti.
 • A kommunikációja érthető.

7. vizsgarész: A vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés.

 • Megérti a kérdést.
 • Érthetők a válaszai.
 • Szakmai szókincset használ.
 • Ok-okozati összefüggéseket felvázolja.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!