A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Magasépítő technikus interaktív vizsgafeladat

A vizsgatevékenység leírása: Az interaktív vizsgafeladatban az ágazati alapoktatást követő szakirányú oktatás teljes ismeretanyagának mérésére vonatkozó kapcsolatos feladatok jelennek meg. Az egyes feladattípusok mennyiségét a teljes vizsgafeladatsoron belül az alábbiak szerint, meghatározott mennyiségben kell összeállítani:

 • épületszerkezetekkel kapcsolatos feladatok 25-35%
 • tartószerkezetekkel, statikával, szilárdságtannal kapcsolatos feladatok 20-30%
 • építésszervezéssel, építéskivitelezéssel, felmérésekkel, kitűzésekkel kapcsolatos feladatok 15-25%
 • ábrázoló geometriai szerkesztésekkel, szakmai informatikával, építőanyagokkal, építészettörténettel, műemlékvédelemmel, szakmai idegen nyelvvel kapcsolatos feladatok 20-30%

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 25 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: javítási-értékelési útmutató. Értékelési szempontok:

 • Az épületek és építmények építésével és üzemeltetésével kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • A földmunkákkal, alapozásokkal, felépítményi munkákkal, épületszerkezetekkel kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • A tartószerkezeti, statikai és szilárdságtani ismeretei megfelelőek.
 • Mennyiségszámításokkal, és költségvetések készítésével kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • A térbeli és időbeli organizációs, illetve a kivitelezési ismeretei megfelelőek.
 • A geodéziai, földméréstani ismeretei megfelelőek.
 • Az ábrázoló geometriai szerkesztésekkel kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • Az építőanyagokkal kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • A digitális műszaki rajzolással kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • Az építészettörténettel és a műemlékvédelemmel kapcsolatos ismeretei megfelelőek.
 • Az idegen nyelvű kommunikációs ismeretei megfelelőek.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt.

A vizsgatevékenység megnevezése: Magasépítő technikus projektfeladat

A vizsgatevékenység leírása:

A vizsgafeladat során 7 vizsgarészből álló feladatsort kell megoldaniuk a vizsgázóknak.

1. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Portfólió.

A vizsgarész ismertetése: A tanuló által, a vizsgát megelőzően, a képzés során rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével készített tervdokumentáció, illetve a tanuló eredményeiről, munkáiból, érdeklődési köréből összeállított, az oktató(k) által hitelesített dokumentumgyűjtemény. A tervdokumentáció egy legalább családi lakóház nagyságú épület vagy épületrész terveit tartalmazza. Minimális tartalmi elemek: legalább egy szint alaprajza, legalább egy metszet, legalább egy homlokzat (M=1:100 léptékben), helyszínrajz (szabadon választott léptékben). Az alábbiak közül legalább az egyiket a tervhez kapcsolódóan el kell készíteni: alapozási terv (M=1:50) vagy födémterv (M=1:50) vagy legalább három részletrajz (M=1:10). Az épület kivitelezési folyamatának egy részéről technológiai leírást, költségvetési kiírást és mennyiségszámítást kell készíteni. A felsoroltakon kívül a tervdokumentáció további tartalmi elemeket is tartalmazhat. A dokumentáció terjedelme legalább 10 db min. A4-es méretű oldal legyen. A tanuló eredményeiről, munkáiból, érdeklődési köréből összeállított dokumentumgyűjtemény tartalmazhat a teljes képzési idő alatt készített feladatokat, rajzfeladatokat, évközi gyakorlati feladatmegoldásokat, projektekben, szakmai rendezvényeken, versenyeken való részvétel bemutatását, kiemelkedő eredmények bemutatását, saját érdeklődési körről szóló, egyéni aktivitások szöveges és képi (leírás, rajzok,

tervek, fényképek) bemutatását, illetve szöveges összegzést. Terjedelme legalább 10 db A4-es

oldal legyen. Tartalmazhat képeket és/vagy szöveges leírásokat. A tanuló ezt szöveges összegzéssel, reflexióval lássa el. A portfóliót digitalizált formában kell elkészíteni, egységbe szerkesztett bemutató formájában. A portfóliót és vele együtt a rövidebb terjedelmű prezentációt a vizsga megkezdése előtt legalább 10 nappal le kell adni a vizsgaszervező képviselőjének. Az előre elkészített és leadott portfóliót a projektfeladat vizsgatevékenység keretein belül a szakmai beszélgetés során szóban be kell mutatni, egy rövidebb terjedelmű, előre elkészített és leadott prezentáció formájában.

2. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Szerkezetépítési, szakipari munkák kivitelezése, segédszerkezetek készítése.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó a vizsgarész során kivitelezési feladatot old meg gyakorlati körülmények között, különböző kivitelezési feladatokból összeállított feladatok közül véletlenszerűen választva.

3. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Kitűzési vagy építőanyag-vizsgálati feladat elvégzése.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó előre összeállított feladatok közül véletlenszerűen választva oldja meg a vizsgarészt. A feladat tartalmazhat kitűzési, felmérési, vízszintes és magasságmérési feladatot, illetve építőanyag vizsgálati feladatot.

4. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Terv vagy tervrészlet szerkesztése, rajzolása, rajzi vázlat készítése adott feltételek alapján és tartószerkezeti számítás elvégzése, tervrészletének szerkesztése.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó előre összeállított feladatsort old meg, mely során különböző épületszerkezetekkel vagy rajzi ábrázolással kapcsolatos rajzfeladatok, illetve tartószerkezetekkel kapcsolatos számítások és rajzfeladatok jelennek meg.

5. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Műszaki rajz készítése rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével és költségvetés-készítés, anyagmennyiség-meghatározás, térbeli, időbeli szervezési feladat.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó előre összeállított feladatsort old meg. Egy kiadott terv, tervrészlet számítógépes feldolgozását hajtja végre CAD program alkalmazásával 2 vagy 3 dimenziós ábrázolással, illetve megadott dokumentációk alapján, építésszervezési és előkészítési feladatokat hajt végre, mennyiségeket határoz meg, költségvetést készít, vagy időtervet, vagy térbeli szervezési feladatot hajt végre. A feladatokat a vizsgázó elsősorban számítógép segítségével oldja meg.

6. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: Magasépítési tevékenységekkel kapcsolatos idegen nyelvű szakmai kommunikáció.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó idegen nyelven bemutatja a magasépítési tevékenységek és a különböző épületszerkezetek fajtáit, idegen nyelvű szakmai szöveget értelmez.

7. vizsgarész:

A vizsgarész megnevezése: A vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés.

A vizsgarész ismertetése: A vizsgázó e vizsgarész keretein belül szóban bemutatja az 1. vizsgarészben ismertetett portfóliót bemutató rövidebb terjedelmű, előre elkészített és leadott prezentációt. A portfólió bemutatását követően a vizsgázó a projektfeladatával kapcsolatban válaszol a vizsgabizottság kérdéseire.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 480 perc

A vizsgatevékenységre rendelkezésre álló idő az egyes vizsgarészek között az alábbiak szerint oszlik meg:

 1. vizsgarész: 0 perc (előre elkészített vizsgarész)
 2. vizsgarész: 140 perc
 3. vizsgarész: 50 perc
 4. vizsgarész: 120 perc
 5. vizsgarész: 120 perc
 6. vizsgarész: 30 perc
 7. vizsgarész: 20 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 75 %

A vizsgatevékenységre megadott százalékérték az egyes vizsgarészek között az alábbiak szerint oszlik meg:

 1. vizsgarész: 10 %
 2. vizsgarész: 20 %
 3. vizsgarész: 10 %
 4. vizsgarész: 20 %
 5. vizsgarész: 20 %
 6. vizsgarész: 5 %
 7. vizsgarész: 15 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.

1. vizsgarész: Portfólió.

 • A portfólió a felsorolt kritériumok szerinti hiánytalan elkészítése.
 • Az elkészített dokumentáció helyes szakmai tartalma.
 • Korszerű szakmai és prezentációs technikák alkalmazása.
 • Az elkészített dokumentáció dokumentálása.
 • A szaknyelv megfelelő használata.

2. vizsgarész: Szerkezetépítési, szakipari munkák kivitelezése, segédszerkezetek készítése.

 • A szerkezet építését a terveknek, előírásoknak megfelelően, pontosan hajtja végre.
 • A választott eszközök és használatuk a feladat megoldásához megfelelő.
 • Az előírt szakipari munkák kivitelezése megfelelő.
 • Szakszerűen hajtja végre az építési segédszerkezetek építését, összeállítását.
 • A feladat bemutatása során használt szakmai kommunikáció megfelelő.

3. vizsgarész: Kitűzési vagy építőanyag-vizsgálati feladat elvégzése.

 • Az alkalmazott méréstechnikát, a műszerek használatát ismeri.
 • Az eredményt megfelelő pontossággal és esztétikai kidolgozottsággal dokumentálja.
 • Segédszemélyzettel való kommunikáció, a segédszemélyzetet megfelelő instrukciókkal látja el.
 • Az elkészített laboratóriumi vizsgálatot helyesen, szakszerűen hajtja végre.
 • A feladat bemutatása során használt szakmai kommunikáció megfelelő.
 • Az elvégzett feladat során a munkákat pontosan hajtja végre.

4. vizsgarész: Terv vagy tervrészlet szerkesztése, rajzolása, rajzi vázlat készítése adott feltételek alapján és tartószerkezeti számítás elvégzése, tervrészletének szerkesztése.

 • A terv, tervrészlet szakmai helyessége megfelelő.
 • A szerkesztés pontossága megfelelő.
 • A rajzi munkarész esztétikai színvonala megfelelő.
 • Ismeri a tartószerkezeti, összefüggéseket.
 • A számítást helyesen, pontosan készítette el.
 • A vázlatot értelmezhetően elkészítette.

5. vizsgarész: Műszaki rajz készítése rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével és költségvetés-készítés, anyagmennyiség-meghatározás, térbeli-, időbeli szervezési feladat elvégzése.

 • CAD program alkalmazásával készítette el a tervet.
 • 2 vagy 3 dimenziós ábrázolást alkalmazott.
 • Beruházások szervezési és előkészítési feladatait végrehajtotta.
 • Műszaki dokumentációt megértette.
 • Mennyiségeket helyesen határozta meg.
 • Költségvetést/időtervet/térbeli szervezési feladatot pontosan elkészítette.

6. vizsgarész: Magasépítési tevékenységekkel kapcsolatos idegen nyelvű szakmai kommunikáció.

 • A szakmai idegen nyelvű szókincse megfelelő.
 • Az idegen nyelvű kiejtése megfelelő.
 • A szakmai szöveget megérti.
 • A kommunikációja érthető.

7. vizsgarész: A vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés.

 • Megérti a kérdést.
 • Érthetők a válaszai.
 • Szakmai szókincset használ.
 • Ok-okozati összefüggéseket felvázolja.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!