A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: Hűtő- és szellőzéstechnikai ismeretek

A vizsgatevékenység leírása: Az interaktív vizsga 20 kérdésből áll, amely tartalmazhat felet választós, feleletalkotós és számításos feladatot. Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányulhat:

TémakörKérdések száma
épületgépészeti műszaki rajz olvasására és értelmezésére2
elektrotechnikai, irányítástechnikai számítások elvégzésére és ezekkel kapcsolatos ismeretekre2
hőmérséklet- és nyomásváltozással összefüggő számításokra2
áramlási sebességgel, gázellátással, hőátbocsátási tényezővel, páratartalommal kapcsolatos számításokra és ismeretekre2
hidraulikai beszabályozással kapcsolatos számításokra és ismeretekre2
hűtéstechnikai, légtechnikai, akusztikai mérésekkel kapcsolatos ismeretekre2
légtechnikában alkalmazott kifejezésekre, szerelvényekkel kapcsolatos elméleti információk ismereteire2
betartandó munkavédelmi szabályok, előírások, védőeszközök ismereteire2
készülék/termék/szerelvény technológiai utasításokban, leírásokban szereplő szakmai jellemzőkkel kapcsolatos ismeretekre2
Összesen:20

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 15 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

 • a műszaki rajzjeleket helyesen értelmezi
 • a számításokat helyesen és pontosan elvégzi
 • a számításokban a mértékegységeket helyesen használja
 • az elméleti definíciókat ismeri és megfelelően használja
 • a szakkifejezéseket érti és helyesen alkalmazza
 • ismeri a munkavédelmi szabályokat és azokat helyesen értelmezi
 • ismeri a munkavédelmi eszközöket és azok alkalmazását
 • helyesen értelmezi a készülékek/termékek/szerelvények technológiai utasításait és műszaki leírásait

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Hűtő- és szellőzéstechnikai ismeretek gyakorlata

A vizsgatevékenység leírása:

A) vizsgarész Portfólió:

A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított a mentoráló gyakorlati oktató, mester vagy szaktanár által hitelesített, képekkel, leírásokkal ellátott dokumentum, mely bemutatja az évközi és az egybefüggő szakmai gyakorlat alatt végzett önálló, részben vagy teljes mértékben irányított szakmunkát. A Portfóliót a gyakorlati szakmai vizsga keretén belül, a vizsgabizottság tagjai előtt, szóban kell bemutatni a vizsgázónak, mely során rövid összefoglalót tart a szakmai tapasztalatairól. A portfólió célja, hogy a szakember a későbbiekben akár egy állásinterjún, akár digitális formában át tudja adni, el tudja küldeni a jövőbeni munkáltatója számára, mintegy szakmai ajánlást, tapasztalatot, referenciát szolgáló dokumentumot Fontos, hogy a portfolió kivitelezése jól kidolgozott legyen, mivel azt később a vizsgázó önéletrajza mellé csatolhatja, így növelve előnyeit a munkaerő piacon.

A portfólió terjedelme minimum 15 oldal.

A portfolió kötelező tartalma:

 • Borító
 • Gyakorlati képzőhely rövid bemutatása
 • Minimum 5 különböző projekt bemutatása
 • Projektenként:
 • helyszín, dátum (év, hónap, nap)
 • a projekt bemutatása (ez lehet akár egy esetfelvetés is melyre megoldást kell találni
 • kivitelezés leírása (egyéni, csoportos)
 • technológiai leírás: az elvégzett feladat leírása, csoportmunka esetén a saját rész bemutatása (itt fel kell tűntetni kivitelezéshez használt eszközöket és azok típusát is)

ajánlás: a projekt kivitelezése közben esetlegesen felmerült problémák és azok megoldásának leírása

 • fényképes illusztráció (csak annyi szükséges, mellyel bemutatható a projekt, illetve az esetlegesen felmerült probléma és megoldása).
 • Összefoglaló: a tanulási folyamat alatt milyen szakmai fejlődést érzékelt a saját tevékenységében, saját motivációjában, saját jövőképe a szakmában
 • Tartalomjegyzék
 • Mellékletek:

ajánlás: feltűntetésre kerülhet az elvégzett feladattal kapcsolatos bármilyen ábra esetleg

műszaki rajz, leírás

Formai követelmények:

 • keménykötésű, esetleg album jellegű, spirálozott
 • A4-es formátumú fehér papír
 • szöveges részeket szövegszerkesztővel kell elkészíteni, baloldalon 3 cm máshol 2,5 cm – es margóval, 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1,5 – es sortávolsággal kell elkészíteni
 • a képeket vízszintesen középen kell elhelyezni, melynek mérete maximum 10×15 cm
 • a képeket, ábrákat alul sorszámmal kell ellátni és címmel vagy rövid leírással, hogy mi látható a képen, ábrán
 • a tartalomjegyzék a portfólió végén helyezkedik el
 • az esetleges műszaki rajzokat és leírásokat mellékletben kell feltűntetni a portfólió hátulján a tartalomjegyzék után

B) Projektmunka:

A vizsgafeladat egy adott helyiségbe hűtő vagy hűtő/fűtő berendezés felszerelése, bekötése, beüzemelése vagy hőcserélő rendszer kiépítése, bekötése, beüzemelése, valamint a helyiségben egy szellőztető rendszer kiépítése, bekötése, beüzemelése. A feladat végrehajtásához rendelkezésre áll egy lakás építészeti alaprajza, a berendezések műszaki dokumentációja, a végrehajtandó feladat pontos leírása mely tartalmazza az adott munkafolyamathoz szükséges speciális védőfelszerelések (pl. védőkesztyű, védőszemüveg) felsorolását

A vizsgafeladat kialakításánál figyelembe kell venni, hogy mindkét területet le kell fedni.

A feladat során:

 • szabadkézi terven ábrázolja a megtervezett elrendezést;
 • elkészíti az anyaglistát;
 • a rendelkezésre álló anyagokból kiválasztja a bekötéshez szükséges anyagokat;
 • meghatározza a vezetékek és bekötések nyomvonalát;
 • meghatározza, kialakítja gépek, berendezések helyét és rögzíti azokat;
 • meghatározza a vezetékek pontos méretét;
 • vágásokat, darabolásokat végez;
 • különböző hajlításokat készít;
 • oldható és/vagy oldhatatlan (forrasztott/préselt) kötéseket készít;
 • kiépíti a rendszereket a csővezetékek szükséges rögzítéseivel;
 • tömörségellenőrzés, vákuumozás és vákuumtartási próbát hajt végre;
 • elektromos bekötéseket végez;
 • önellenőrzést, minőségi ellenőrzést végez;
 • feltárja és javítja az estleges hibákat;
 • beüzemeli, működteti a rendszereket;
 • gondoskodik a rendszer és a hozzá tartozó dokumentáció átadásáról;
 • ismerteti a rendszert

A vizsga szerves részét képezi:

 • a feladat készítése közben válaszol a vizsgabizottság kérdéseire
 • a feladat befejezésekor bemutatja az elvégzett munkát és válaszol a vizsgabizottság által az elvégzett feladattal kapcsolatban feltett kérdésekre.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 375 perc

A) Portfólió bemutatására rendelkezésre álló idő: 15 perc

B) Projektmunka végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 85 %

A) Portfólió aránya a projketfeladaton belül: 20 %

B) Projektmunka aránya a projektfeladaton belül: 80 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A) Portfólió értékelésének szempontjai:

Formai követelmények: 15%

 • előírásnak megfelelő
 • nyelvhelyesség
 • esztétika

Tartalmi követelmények: 60%

 • megfelelően választotta ki a bemutatott projekteket
 • a projektek releváns részeit emeli ki
 • a projektek kellően széleskörű ismereteket és képességeket mutatnak be
 • a leírások világosak, lényegre törőek és helyesek
 • szabatosan alkalmazza a szakkifejezéseket
 • megfelelően mutatja be saját szakmai fejlődését

Szóbeli bemutatás a vizsgabizottság előtt 25%

 • hitelesen mutatta be a portfóliót
 • minden fontos információt kiemelt
 • szakmai szókincs használata megfelelő
 • érti a rendszerek működését, az egyes elemek funkcióját
 • a kérdéseket helyesen megválaszolta
 • összeszedett, egybefüggő mondatokban beszélt

B) A projektmunka értékelésének szempontjai:

A gyakorlati feladat előkészítési fázisainak betartása, a munkaterület és munkafolyamatok előkészítése. 5 %

Hűtő- és szellőzéstechnikai rendszer kiépítése, beüzemelése. 70%

 1. a megfelelő szerszámok kiválasztása, szakszerű használata
 2. a megfelelő anyagok és segédanyagok kiválasztása, alkalmazása
 3. a technológiai fázisok sorrendjének betartása
 4. gépek, berendezések helyének meghatározása, kialakítása, elhelyezése
 5. kötések pontos kialakítása
 6. tömörségi próba helyes elvégzése
 7. bekötés, beüzemelés végrehajtása
 8. méretpontosság
 9. takarékos anyaghasználat
 10. az elvégzett feladat kialakításának esztétikai szempontjai

A feladat szóbeli bemutatása. 15%

 1. feladat végrehajtása közben feltett kérdések helyes megválaszolása
 2. feladat szóbeli bemutatása, választékos szóhasználat, szakszavak használata
 3. interaktív kommunikáció, kérdések helyes megválaszolása

A gyakorlati feladat ideje alatt betartotta-e az alapvető munkavédelmi előírásokat, illetve viselte-e a munkafolyamatnak megfelelő védőfelszereléseket. 5 %

A munkavégzés során és a munka befejezését követően mennyire hagyta tisztán és rendezetten szerszámokat, eszközöket, a fel nem használt anyagokat, hulladékot megfelelően helyezte-e el.

5 %

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló külön – külön az A) és B) vizsgarészben is elérte az összes pontszám legalább 40 %-át.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!