A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.


Központi interaktív vizsgafeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Szakismereti, szaktörténeti és művészettörténeti tudás mérés-értékelése tanulási eredmény-követelmények alapján.

A vizsgatevékenység leírása:

1. A vizsgarész megnevezése: Szakismeret, szaktörténet

2. A vizsgarész megnevezése: Művészettörténet

1. Vizsgarész: Harminc feladatot tartalmazó, vegyes kérdéssorból összeállított feladatsor számítógéppel történő kitöltése. A vizsgafeladat az alábbi, a tanulási eredményekben megfogalmazott tudást méri:

 • Tervezés és technológia (30%),
 • Térrendezés, dekoratőr technológia (40%),
 • Grafika/tipográfia. (30%)

Feladattípusok:

 • Fogalom-meghatározás: szakmai kifejezések jelentése, definiálása (dekorációs anyageszköz- és technológiaismeret)
 • Hibakeresés, párosítás: szakmai fogalmak, képek, ábrák összetartozása (tervezés, ábrázolás, műszaki ismeretek, áruismeret)
 • Önálló feleletalkotás: rövid, szöveges válaszadás, önálló mondatalkotás (szakmatörténet, árufajták, technológia)
 • Műszaki rajz értelmezése (alaprajz, Monge-féle ábrázolási rendszer)
 • Képfelismerés (viselet-, divattörténeti korok)
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset (tipográfiai, grafikai ismeretek)
 • Igaz-hamis állítások kiválasztása: miért hamis az állítás – ki kell fejteni.

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 70%

2. Vizsgarész: Húsz feladatot tartalmazó, vegyes kérdéssorból összeállított feladatsor számítógéppel történő kitöltése. A vizsgarész a művészettörténet ismereteket méri a tanulási eredményekben meghatározottak figyelembevételével:

A művészetek története az őskortól a XXI. századig

 • Az őskortól a Klasszicizmus – XIX sz. – végéig (50%)
 • Művészettörténeti ismeretek az őskortól a XIX. Századig (Stíluskorszakok, a legjelentősebb alkotók és műveik)
 • XX-XXI. század művészetéről. (Az expresszionizmustól a posztmodernig.) (50%)

A legújabb kori

 • stílusok, (10%)
 • mozgalmak, (10%)
 • irányzatok, (20%)
 • alkotók és műveik, (40%)
 • építészet, zene, színház és tánc (20%)

(különös tekintettel a XX-XXI. századi Európára.)

Feladattípusok:

 • Fogalom-meghatározás: művészettörténeti alapfogalmak, kifejezések, (stíluskorszakok, legjelentősebb képviselőik)
 • Hibakeresés, párosítás: fogalmak, képek összetartozása (korok, alkotók és műveik)
 • Önálló feleletalkotás: rövid, szöveges válaszadás, önálló mondatalkotás (modern stílusok, mozgalmak, irányzatok)
 • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset (kortárs kultúra)
 • Igaz-hamis állítások kiválasztása: miért hamis az állítás – ki kell fejteni.

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül 30%

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

 • vizsgarész: 60 perc
 • vizsgarész 60 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül 30%

A vizsgatevékenységrész értékelésének szempontjai: Az értékelés a javítási útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpontszám adható, amelynek módját a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

1. vizsgarész értékelésének szempontjai:

 • Fogalom-meghatározás 10%
 • Hibakeresés, párosítás 10%
 • Önálló feleletalkotás 20%
 • Műszaki rajz értelmezése 10%
 • Képfelismerés 20%
 • Feleletválasztás 20%
 • Igaz-hamis kifejtése 10%

2. vizsgarész értékelésének szempontjai:

 • Fogalom-meghatározás 10%
 • Hibakeresés, párosítás 20%
 • Önálló feleletalkotás 30%
 • Feleletválasztás 30%
 • Igaz-Hamis válaszok kiválasztása 10%

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.


Projektfeladat

A vizsgatevékenység megnevezése: Portfólió és vizsgaremek tervezése, elkészítése és bemutatása

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

1. Portfólió

2. Vizsgaremek

Az 1. és 2. vizsgatevékenységet egybefüggően kell megszervezni

A vizsgára jelentkezőnek az alábbi anyagok leadása kötelező a vizsgaközpont részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését megelőzően.

 • Portfólió (nyomtatott és digitális formátumban)
 • A kinyomtatott vizsgaremek dokumentáció
 • 2 db digitális prezentáció (portfólió és vizsgaremek)

1. Vizsgarész: Portfólió bemutatása

A vizsgázó az előzetesen elkészített, nyomdában kivitelezett komplex szakmai portfólióját bemutatja a vizsgabizottságnak. A portfólióban a vizsgázó szakmai, gyakorlati munkásságát, eredményeit mutatja be, tartalmazza a tanulmányai során készült legjobb munkáinak gyűjteményét. A portfólió elkészítése grafikus és kiadványszerkesztő programok alkalmazásával történik. Terjedelme minimum 28 oldal, mérete A/4. A papíralapú változatnál a kötészet, fedőlap szabadon választható. A vizsgázónak a portfóliót digitálisan, vetíthető file formátumban is elkészíti. A vizsga során a jelölt bemutatja munkáját a vizsgabizottság előtt, miközben szóban is számot ad szakmai tudásáról. A prezentációt követően a vizsgabizottság szakmai kérdéseket tehet fel.

A komplex szakmai portfóliónak tartalmaznia kell:

 • Tanulmányrajzot (csendélet, ember, tárgy – különböző művészeti technikákkal)
 • Digitális ábrázolást (grafika, 3D, külső-belső tér)
 • Feladat tervezésének dokumentációját (külső-belső tér, installáció, dekoráció)
 • Feladat megvalósulásának dokumentációját
 • Tipográfiai munkát (szabadkézi betűrajz, írás, digitális betűrajz, -megjelenítés)
 • Szabadon választott elemet (egyéni sikerek, versenyek, elismerések)
 •  

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 50%

2. Vizsgarész: Vizsgaremek tervezése, kivitelezése és bemutatása

A vizsgaremek: Kereskedelmi tér tervezése és dekorációja vagy installáció készítése.

Adott helyszínen történő (pl. áruházi látványpont v. gyakorlati helyszín) tér tervezése, kivitelezése, rendezése, dekorációja, árukompozíció elhelyezése. Vagy installáció elkészítése.

A vizsgaremek az alábbi, a készség követelményekben leírt tanulási eredményeket méri:

 • Tervezés és technológia (20%)
  • Dekoratőr technológia (20%)
  • Térábrázolási rendszerek (10%)
  • Térrendezés (20%)
  • Kortárs szakmai környezet (10%)
  • Grafika (20%)

A vizsgaremek feladat ismertetése:

A vizsgázó a vizsgaremekéről előzetesen, digitálisan elkészített, nyomdában kivitelezett dokumentációját bemutatja a vizsgabizottságnak. A vizsgaremek egyéni projektmunka. A vizsgaremek elkészítésével a vizsgázó megmutatja tanulmányai során szerzett ismereteinek és

képességeinek komplex eredményét. Terjedelme minimum 16 oldal, mérete A/4. A papíralapú változatnál a kötészet, fedőlap szabadon választható. A vizsgázó a vizsgaremek bemutatását digitálisan, vetíthető fileformátumban is elkészíti, a vizsga során bemutatja, miközben a szóban is összegzi – a bemutatott mű alapján – szakmai tudását.

A vizsgaremek tartalmi elemei:

 • Dokumentáció a munka folyamatáról, módjáról a tervezéstől a kivitelezésig
  • A térről készült léptékhelyes, méretezett szakrajz
  • Marketing leírás
  • Anyaggyűjtés, előtanulmányok, vázlatok
  • Színes látványterv
  • Grafikai-tipográfiai terv
  • Installációk szakrajza
  • Elkészítésének munkafolyamata
  • Költségvetés

A vizsgarész aránya a vizsgatevékenységen belül: 50%

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

1. vizsgarész: 15 perc,

2. vizsgarész: 30 perc

A vizsgatevékenység aránya a szakmai vizsgán belül: 70%

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

1. vizsgarész értékelési szempontjai: Az értékelés javítási útmutató alapján történik. Az útmutató tartalmazza a feladatokra adható pontszámokat, az összesített pontszámot és az elért ponthatárokhoz tartozó érdemjegyeket. A vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a vizsgaszervező intézmény gondoskodik. Az értékelés, a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik, amelyet a következő szempontsor szerint kell összeállítani:

1. vizsgarész:

A portfólió produktumként történő értékelési szempontjai:

 • A bemutatott munkák magas minősége (40%)
 • Igényes grafikai arculat és tipográfia (20%)
 • A digitalizált, jó képminőség (20%)
 • Logikus tartalmi felépítés (10%)
 • Megfelelően megválasztott papírminőség és kötészet (10%)

A prezentáció értékelési szempontjai:

 • Bemutatója átfogóan tükrözi szakma felkészültségének komplexitását (60%)
  • Bemutatója során gazdagon, megfelelően használja a szakterminológiákat (20%)
  • Kommunikációja könnyed, meggyőző, előadásmódja gördülékeny, magabiztos, tömör, lényegre törő (20%)

2. vizsgarész:

A vizsgaremek értékelési szempontjai:

 • A feladat értelmezése, az ábrázolás egyéni módja, kreativitása, (25%)
  • Tartalmi komplexitása, szakmai gazdagsága (25%)
  • A bemutatott vizsgaremek magas színvonala, minősége (25%)
  • Problémamegoldás újszerűsége, vizuális kommunikáció minősége összkép (20%)
  • A munkafolyamat és kivitelezés ütemezése, dokumentálása (5%)

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!