04165018 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

2. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

2.1 Megnevezése: Becsüs 

2.2 Ágazat megnevezése: Kereskedelem 

2.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0416 Nagy- és kiskereskedelem 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.  

Egyéb feltételek: 

11.2    Írásbeli vizsga 

 11.2.1   A vizsgatevékenység megnevezése: Értéktárgyak (ékszerek, dísztárgyak, drágakövek, festmények, grafikák, bútorok, szőnyegek, üvegek, kerámiák-porcelánok, fegyverek, keleti régiségek, órák, ikonok, érmek, pénzérmek, papírpénzek, részvények, kitüntetések, jelvények) meghatározásához és kereskedelméhez szükséges ismeretek

11.2.2   A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat minimum 100, maximum 120 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri: 

11.2. 2.1      Művészettörténeti korok és főbb stílusjegyeik 

A bútortörténeti stílusok, a különböző korokra jellemző bútorfajták  

A bútorkészítéshez felhasznált fafajták  

A különböző korok bútorkészítési technikái, a bútor felületdíszítési típusai, szakkifejezések 

A bútorok készítésével foglalkozó műhelyek, mesterek, jellemző stílusjegye 

A bútorok kiegészítése, átalakítása, restaurálása 

Az ergonómia szerepe a lakáskultúra változásában   

A különböző országokra és korokra jellemző szőnyegfajták (Anatólia, Kaukázus, Irán, Türkmén, Kína, Pakisztán, Afgán, India, Európa)  

A szőnyegkészítés anyagai, színezési módok (természetes és mesterségek színezékek és felismerésük) 

A szőnyegkészítés eszközei, technikái  

Szőnyegekkel, kárpitokkal kapcsolatos szakkifejezések 

A  szőnyegek  készítésével  foglalkozó  műhelyek,  mesterek,  jellemző stílusjegyek 

A szőnyegek vizsgálatának szempontjai  

A szőnyegek értékét befolyásoló tényezők, a szőnyeghibák 

Másolás, utánérzés, szőnyeghamisítás 

A különféle bútorok és szőnyegek becsértékének meghatározása 

11.2.2.2 Ékszerek, dísztárgyak az egyes művészettörténeti korokban 

Ékszer és dísztárgy típusok jellemzői  

Készítési és díszítő technikák  Liturgikus rendeltetésű ötvöstárgyak 

Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, fizikai tulajdonságok, csiszolási formák 

A gyémánt tulajdonságai, minősítése a 4C alapján, összetévesztési lehetőségei  

A fontosabb színes drágakövek jellemzői 

Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok tulajdonságai 

Drágakő-vizsgálati eszközök, műszerek, módszerek 

Nemesfémek fajtái, ötvözetei, jellemzői, ötvözetszámítás  

Nemesfém-vizsgálati módszerek  

Nemesfémek hitelesítése, a fémjelzés története  

Ékszer- és fémjel-hamisítások módszerei, felismerésük lehetőségei 

Az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek becsértékének meghatározása Az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek kereskedelmének sajátosságai 

11.2.2.3    Az egyetemes és a magyar festészet korszakai, fejlődéstörténete, a kiemelkedő mesterek és alkotásaik  

Az egyes festészeti irányzatokat meghatározó festőiskolák, műhelyek, azok legismertebb mesterei és alkotásaik 

A festészeti műfajok az ábrázolás technikai eszközei 

Festészeti technikák 

Grafikák anyagai, különféle tintafajták 

Száraz grafikai technikák 

Sokszorosítási eljárások és jellegzetességeik  

A mesterek jelzései, szignatúrái  

Másolás, utánérzés, festményhamisítás, grafikai hamisítványok 

A különféle festmények és grafikák becsértékének meghatározása 

11.2.2.4    Az üvegművészet története, fejlődése 

Az üveggyártás alapanyagai, díszítő technikái 

Az üveggyártás központjai, mesterei 

A kerámia-porcelán készítés története, fejlődése 

A kerámia-porcelán készítés alapanyagai, díszítő technikái 

A kerámia-porcelán jegyek és azonosításuk módszerei 

Az ötvösművesség kialakulása, fejlődése       

Ötvös technikák és díszítő eljárások 

Nemesfémötvözetek, ötvösjegyek, fémjelek, ónjegyek 

A fegyverek történeti fejlődése, fajtái, díszítő technikái 

A keleti régiségek fajtái, jellemző díszítési technikái 

Órák, mechanikus óraszerkezetek fajtái 

Az ikonok szerepe, az ikonfestés technikái  

Az ikonfestészet egyes központjai körül kialakult iskolák jellegzetességei 

Egyszerűbb vizsgálati módszerek 

Műtárgyhamisítványok, javítások, átalakítások 

A különféle műtárgyak becsértékének meghatározása 

11.2.2.5  Bevezetés a numizmatikába (alapfogalmak, pénzrendszerek áttekintése, szakirodalom, pénzverési technikák) 

Klasszikus és hellenisztikus görög, kelta, köztársaságkori pénzverés 

Kora császárkori pénzverés 

Késő császárkori pénzverés  

Koloniális pénzverés 

Középkor – Magyarország és külföld (A középkori pénzverés kezdete,

Árpádkor/dénár- periódus, késő középkor/garas-periódus, 6–16. század)  

Habsburg-kori  Magyarország  és  külföld  (Magyar Királyság/Erdélyi 

Fejedelemség/tallér-periódus, 16–18. század)  XIX. és XX. századi Magyarország és külföld:  

Érmek tartásfoka, nemzetközi standardok, osztályozás  

Pénzérmék meghatározása (korszak, típus, tartásfok, ritkaság) 

Pénzérmék értékelése (aukciós és éremkatalógusok használata, értékelési standardok itthon és külföldön) 

Pénzérmék átvétele, leírása, éremhatározás  

Numizmatikai tárgyak (papírpénzek, részvények, kitüntetések, jelvények) leírása, meghatározása katalogizálása 

Ötvösségtörténet, ötvösművesség kialakulása, fejlődése 

Ötvös technikák és díszítő eljárások 

Nemesfémötvözetek, ötvösjegyek, fémjelek, ónjegyek 

Érmek, pénzérmék, numizmatikai tárgyak egyszerűbb vizsgálati módszerei 

Numizmatikai hamisítványok, javítások, átalakítások 

Utánveret, másolat, utánzat 

A különféle érmek, pénzérmek, numizmatikai tárgyak becsértékének meghatározása 

11.2.2.6    Műtárgyak kereskedelmének sajátosságai 

Kommunikáció a felvevőhelyen 

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások 

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak 

Vállalkozási formák 

Fogyasztóvédelem a kereskedelemben 

A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység 

Készpénzes felvásárlás, bizományosi konstrukció, aukciós tevékenység A fogyasztói ár, készpénzes felvásárlási ár, a bizományi átvételi ár, az aukciós kikiáltási ár, és a zálogkölcsön összegének kialakítása 

Baleset-, munka-, tűz-, áru- és vagyonvédelem a kereskedelmi/zálog egységekben 

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 jelenjen meg a feladatlapon: 

 • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre. 
 • Számítási feladat: a megadott adatok alapján egyszerű számításokat kell elvégezni. 
 • Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes választ. 
 • Párosítás: képeket és meghatározásokat kell párosítani. 
 • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.  
 • Sorrendbe rendezés: pl.: stílusok, fémjelek, drágakő keménységi fokozatok. 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

Az értékelés százalékos formában történik. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Értéktárgyak (ékszerek, dísztárgyak, drágakövek, festmények, grafikák, bútorok, szőnyegek, üvegek, kerámiák-porcelánok, fegyverek, keleti régiségek, órák, ikonok, érmek, pénzérmek, papírpénzek, részvények, kitüntetések, jelvények) meghatározása, értékbecslése, felvásárlása/átvétele 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A projektfeladat hat gyakorlati feladatból és két választott vizsgatárgy meghatározásának szóbeli bemutatásából áll az alábbiak szerint: 

 1. vizsgarész: 10 db tárgy (ékszerek, dísztárgyak, drágakövek) meghatározása, értékbecslése. 
 2. vizsgarész: 10 db tárgy (festmények, grafikák) meghatározása, értékbecslése. 
 3. vizsgarész10 db tárgy (bútorok, szőnyegek) meghatározása, értékbecslése. 
 4. vizsgarész: 10 db tárgy (üvegek, kerámiák-porcelánok, fegyverek, keleti régiségek, órák, ikonok) meghatározása, értékbecslése. 
 5. vizsgarész: 10 db tárgy (érmek, pénzérmek, papírpénzek, részvények, kitüntetések, jelvények) meghatározása, értékbecslése. 
 6. vizsgarész: 4 db meghatározott vizsgatárgy (ékszerek, dísztárgyak, drágakövek, festmények, grafikák, bútorok, szőnyegek, üvegek, kerámiák-porcelánok, fegyverek, keleti régiségek, órák, ikonok, érmek, pénzérmek, papírpénzek, részvények, kitüntetések, jelvények) felvásárlása/átvétele a vizsgázó által húzott feladatban       meghatározott            konstrukcióban,          a          megfelelő        bizonylat felhasználásával. 
 7. vizsgarész: 2 db, vizsgabizottság által választott vizsgatárgy (ékszerek, dísztárgyak, drágakövek, festmények, grafikák, bútorok, szőnyegek, üvegek, kerámiák-porcelánok, fegyverek, keleti régiségek, órák, ikonok, érmek, pénzérmek, papírpénzek, részvények, kitüntetések, jelvények) meghatározásának és értékbecslésének szóbeli bemutatása, a tárggyal kapcsolatos szakmai beszélgetés lefolytatása a vizsgáztatóval. 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 500 perc, amiből az első, második, harmadik, negyedik és ötödik vizsgarész összesen 450 perc, a hatodik 30 perc, a hetedik vizsgarész 20 perc. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

11.3.5.1 Az ékszerek és dísztárgyak vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: szakmai megnevezés, anyag, finomság, kő (amennyiben van benne), korstílus, készítés helye, készítés technikája, megjegyzés (jelzések, állapot), bruttó tömeg, becsérték. 

A drágakövek vizsgálatakor a vizsgázók egy drágakő-vizsgálati jegyzőkönyvet töltenek ki, amiben a következő adatokat kell rögzíteni: azonosító adatok; polariszkópos vizsgálat adatai; refraktométeres mérés adatai; mikroszkópos vizsgálat adatai; lumineszcencia; sűrűség; egyéb jellemzők; a vizsgálat eredménye; minősítés; becsérték. Csak azon mérési adatok feltüntetése szükséges, amik feltétlenül szükségesek a kő beazonosításához és meghatározásához.  

11.3.5.2   A festmények és grafikák vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: festmény, grafika készítője, címe; készítés technikája, felhasznált anyag; jelzés; megjegyzés (állapot stb.); becsértéke.  

11.3.5.3   A bútorok és szőnyegek vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: tárgy megnevezése; anyaga, készítés technikái; díszítési technikái, stílusa, kora; állapota, hibái, hiányosságai; becsértéke. 

11.3.5.4   A műtárgyak vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki, amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: tárgy megnevezése, leírása; anyaga; kora, jelzése; mérete, sérülése; megjegyzés (tömeg, javítás stb.); becsértéke.  

 11.3.5.5   A numizmatikai tárgyak vizsgálatakor a vizsgázók egy feladatlapot töltenek ki,     amiben a következő szempontok szerint kell meghatározni a tárgyat: tárgy megnevezése, leírása; anyaga; kora, jelzése; mérete, sérülése; megjegyzés (tömeg, javítás stb.); becsértéke.  

A feladatlapok és a vizsgálati jegyzőkönyv értékelése a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes szempontok és vizsgálati eredmények leírására vonatkozó pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.  

Az értékelés százalékos formában történik.  

Projektfeladat  Értékelés  
1. vizsgarész  14%  
2. vizsgarész  14%  
3. vizsgarész  14%  
4. vizsgarész  14%  
5. vizsgarész  14%  
6. vizsgarész  10%  
7. vizsgarész  20%  

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte. 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:  

A gyakorlati vizsgatevékenységen belül az 1-5 vizsgarészek teljesítése alól felmentés adható abban az esetben, ha a vizsgázó rendelkezik az adott tárgykörben becsüs (bútor – szőnyeg, ékszer, festmény, műtárgy, numizmatikai,) szakképesítéssel. Felmentés esetén az adott vizsgarész 14%-kal kerül beszámításra a projektfeladat értékelésébe. 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

Az írásbeli vizsga megszervezhető számítógépes online környezetben. A vizsgán számológép használható.  

A projektfeladat megoldásához a vizsgázó saját jegyzetei, táblázatai, katalógusai, vizsgáló és mérőeszközei, valamint számológépe, telefonja használható. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!