04115005 számú PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata

 1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  
 1. Megnevezése: Államháztartási mérlegképes könyvelő 
  1. Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 
  1. Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alapján: 0411 Könyvelés és adózás  
 1. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.  

Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette. 

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magába: Államháztartási szervezetek szabályozása, Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése. 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Államháztartási szervezetek szabályozása és

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz. 

Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.  

A) Államháztartási szervezetek szabályozása: a vizsgázó a szabályozás tartalma alapján az elméleti tudásáról ad számot, a feladatban megadott helyzetet értő módon értékel írásban a 9.1.1 pontban megadott szakmai követelmények alapján kiemelten a következőkre: 

 államháztartási szervezetek működési sajátosságai   államháztartási szervezetek intézményi rendszere   gazdálkodási kötöttségek, ellátható feladatok köre 

 államháztartási szervezetek személyi állományával kapcsolatos

elvárások 

 belső szabályozottsággal összefüggő feladatok   tevékenységgel kapcsolatos kérdések 

 állami vagyon kezelésének szabályszerűségével és célszerűségével

kapcsolatos ismeretek 

 belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok   külső ellenőrzéssel összefüggő feladatok 

A feladatok típusai:  

 • feleletválasztás (pl. alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),  
 • feleletalkotás (rövid válasz, esszé, érvelés).  

B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: Külső adatok alapján államháztartási szervezeti beszámoló összeállítása, ellenőrzési tevékenység tervezése és végzése, elemzési feladatok megoldása a 9.1.2 pontban megadott szakmai követelmények alapján. A kiemelt témakörök: 

 működési környezet megismerése, annak számviteli következményei   számviteli alapelvek érvényesülése az államháztartás szerveinél,    a számviteli elszámolások megközelítései (pénzügyi számvitel vs. költségvetési számvitel) 

 a vagyon és bemutatásának sajátosságai, a mérleg tartalma   a vagyoni elemek értékelésének szabályai   az eredmény értelmezése és prezentálása 

 a maradvány értelmezése és prezentálása   a költségvetési jelentés tartalma és értékelése   a beszámoló egyéb kimutatásainak tartalma és értékelése   a főkönyvi nyilvántartások vezetése, a többszörös nyilvántartás sajátosságai   analitikus nyilvántartások köre, tartalma   támogatások fajtái és kezelésük 

 a zárlati munkálatokkal kapcsolatos specialitások 

 a költségvetési beszámoló és a kötelező jelentések (pl. időközi költségvetési jelentés, mérleg jelentés) elkészítése, felülvizsgálata, továbbítása 

 • belső ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények és az azt jellemző

módszertan 

 • külső ellenőrzés fajtái, esetkörei és az azt jellemző módszertan 

A vizsgadolgozat gyakorlati feladatmegoldást tartalmaz, de elméleti kérdésekre is vár választ. Az elemzés témakör kapcsán esettanulmány típusú feladatokat dolgoz ki a vizsgázó és azokat értő magyarázattal látja el. Az ellenőrzés témakör kapcsán a belső és külső ellenőrzéssel kapcsolatosan old meg elméleti jellegű kérdéseket, majd konkrét eset(ek) kapcsán reflektál, figyelve az esetleges formai elvárásokra is (pl. a dokumentumkészítés). 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

 1. Államháztartási szervezetek szabályozása: 60 perc 
  1. Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: 180 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  A) Államháztartási szervezetek szabályozása: 20% 

                        B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: 50% 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. 

 1. Államháztartási szervezetek szabályozása vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az elméleti kérdésekre adott válaszok helyesek-e (ezek tipikusan olyan kérdések, amelyekre egy helyes válasz adható, zárt megoldókulcs készíthető). Az értékelést igénylő feladat kapcsán, azt kell vizsgálni, hogy az adott megoldás a helyzetnek megfelelő választ ad a felvetett problémára. 
 2. Az államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válasz mennyiben helyes (ha értelmezhető), vagy mennyiben adekvát és ésszerű (amennyiben a helyesség kategória nem értelmezhető). E vizsgarész során a megoldás minőségét a megkérdezett terület szabályainak, gyakorlatának és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell megállapítani, ahol pedig ekként releváns, értékelni kell, hogy a vizsgázó válasza/érvelése egy adott kérdés kapcsán mennyire okszerű vagy mennyiben oldja meg a felvetett kérdést, mennyiben informatív az adott megoldás (tipikusan: elemzéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kérdések). A vizsgarész természete miatt tipikusan több lehetséges helyes válasz képzelhető el, amelyből mindent el kell fogadni. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében (A) Államháztartási szervezetek szabályozása és B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte. 

A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő: 

90 – 100 %   jeles (5) 
80 –   89 %   jó (4) 
70 –   79 %   közepes (3) 
60 –   69 %   elégséges (2) 
  0 –   59 %  elégtelen (1) 

Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot. 

11.3 Projektfeladat 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 

A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette. 

Az államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása projektfeladat egy szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök megjelölésével (központi tételsor), mely kiemelten a következőket tartalmazza: 

 • működési környezet megismerése, annak számviteli következményei 
  • számviteli alapelvek érvényesülése az államháztartás szerveinél, a számviteli elszámolások megközelítései (pénzügyi számvitel vs. költségvetési számvitel) 
  • a vagyon és bemutatásának sajátosságai, a mérleg tartalma   a vagyoni elemek értékelésének speciális szabályai   az eredmény értelmezése és az eredménykimutatás sajátosságai   a maradvány értelmezése és maradvány kimutatás tartalma   a költségvetési jelentés tartalma    a beszámoló egyéb kimutatásainak tartalma    a főkönyvi nyilvántartások vezetése, a többszörös nyilvántartás sajátosságai   analitikus nyilvántartások köre, tartalma   támogatások fajtái és kezelésük 
  • a zárlati munkálatokkal kapcsolatos specialitások 
  • a költségvetési beszámoló és a kötelező jelentések (pl. időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés) tartalma 
  • belső ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények és az azt jellemző
  • módszertan 
  • külső ellenőrzés fajtái, esetkörei és az azt jellemző módszertan 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből felkészülési idő 20 perc. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30% 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsga során szakmai beszélgetést folytat – a központi tételsor alapján – a vizsgázó és a vizsgáztató. A vizsgáztató értékeli a vizsgázó adott témakörben való tájékozottságát, szakmai kifejezőképességét, problémamegoldó képességét. Az értékelés során a tartalom és a kommunikációs képesség egyaránt értékelendő. 

Maximálisan adható pontszám 100 pont. 

Témában való tájékozottság 10%, szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség 20%, szakmai tartalom 55%, problémamegoldó képesség 15%. 

Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető. 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte. 

Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő: 

             90 – 100 %   jeles (5) 

80 – 89 %  jó (4) 
70 – 79 %  közepes (3) 
60 – 69 %  elégséges (2)
  0 – 59 %  elégtelen (1) 

A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni. 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 

A költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló felmentést kap a képesítő vizsga írásbeli vizsga és projektfeladat összes vizsgatevékenységének teljesítése alól. 

A felmentés alapjául szolgáló tényeket – a megfelelő dokumentumok bemutatásával – hitelt érdemlően kell bizonyítani. 

Felmentés esetén az írásbeli vizsga és projektfeladat osztályzata jeles (5). 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok: 

Az írásbeli vizsga során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök használhatók (számológép), egyéb segédeszköz használata nem engedélyezett. 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: 

Az első vizsganapon az írásbeli vizsga A) és B) része, a második vizsganapon a projektfeladat kerül lebonyolításra. 

Az első vizsga napjától számított 30 napon belül a képesítő vizsgát be kell fejezni. 

Az Államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása projektfeladatot az kezdheti meg, aki az írásbeli vizsga A) Államháztartási szervezetek szabályozása és a B)

Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése vizsgarészeket külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette. 

A projektfeladat központi tételsorát a képesítő vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal kell megjelentetni. 

Az ágazatért felelős miniszter útmutatót adhat ki a szakmai követelmények részletes tartalmára, a vizsgatevékenységek megszervezésére és lebonyolítására vonatkozóan. 

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!