a Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont
vizsgaközponti tevékenysége során végzett adatkezeléshez

 1. Az adatkezelő megnevezése, az adatfeldolgozók meghatározása

Adatkezelő: Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont (továbbiakban vizsgaközpont)

Székhely: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.

E-mail: info@devizsga.hu

Honlap: http://www.devizsga.hu  

Adatvédelmi megbízott: Dr. Sándor Brigitta (dr.sandor.brigitta@dszc.hu)

Adatfeldolgozó székhelye: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Adatfeldolgozó e-mail címe:  info@devizsga.hu

Adatfeldolgozó honlapjának címe: https://www.devizsga.hu

Adatfeldolgozásra a Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont vizsgáztatási, szakmai irányítási, monitoring, kontrolling és minőségirányítási tevékenységek körében kerülhet sor.

2. Az adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

 – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR),

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.),

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben,

– a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Szkt.),

– a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szkr.), valamint

– a vizsgaközpont vizsgaszabályzatában meghatározott rendelkezések alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: valamennyi alább részletezett adatkezelési folyamat tekintetében az Szkt. 125. § (10) bekezdésében és az Szkr. 298. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott jogszabályi felhatalmazás alapján ellátott közfeladat, így az ezzel kapcsolatban közvetlenül felmerülő személyes adatkezelések a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapulnak (az érintett hozzájárulását adta).

Az adatkezelés időtartama: a vizsgaközpont az Ön személyes adatait a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a vizsgadokumentáció vonatkozásában 5 évig, a törzslapon szereplő adatai tekintetében korlátlan ideig, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

2.1. A vizsgára történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

2.1.1 Online jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az érintett jelentkező egyértelmű azonosítása vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához.

Kezelt adatok köre:

• ID (egyéni azonosító)

• Programkövetelmény (PK) megnevezése

• Programkövetelmény (PK) azonosítója

• vizsgadíj

• vizsgára jelentkező neve

• születési név

• születési hely

• születési idő

• anyja születési neve

• azonosító okmány típusa

• azonosító okmány száma

• oktatási azonosító száma

• képzés elvégzését igazoló tanúsítvány száma

• lakcím és tartózkodási hely

• állampolgárság

• értesítési e-mail cím

• számlaküldés e-mail címe

• számlázási cím

• számlaküldés e-mail címe

• befizetés státusza (megfelelő összeggel) igen/nem

• befizetés összege

• befizetés dátuma

• készpénzutalási megbízás sorszáma

• levelezési cím

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.1.2. Postai úton történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: A papír alapon jelentkező érintett egyértelmű azonosítása vizsga megszervezéséhez és lebonyolításához.

Kezelt adatok köre:

• programkövetelmény megnevezése

• PK Azonosító

• vizsgára jelentkező neve

• születési név

• születési hely

• születési idő

• anyja születési neve

• azonosító okmány típusa

• azonosító okmány száma

• képzés elvégzését igazoló tanúsítvány száma

• lakcím és tartózkodási hely

• oktatási azonosító száma

• állampolgárság

• értesítési e-mail cím

• számlaküldés e-mail címe

• kitöltés dátuma

• aláírás

• levelezési cím

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.2. Szerződéses partnerek, jogi személy esetében a természetes személy képviselő vagy kapcsolattartó, személyes adataira vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel a szerződés teljesítése vagy annak előkészítése érdekében.

Kezelt adatok köre:

ha a természetes személy a szerződő partner:

• név,

• anyja neve,

• születési hely, idő,

• lakcíme,

• adóazonosító jel,

• számlavezető pénzintézet,

• bankszámlaszám,

• tárgyi, időbeli hatály,

• megbízási díj,

• aláírás

továbbá a vizsgáztatásban részt vevő személyek megbízólevelében meghatározott személyes adatok:

• név,

• telefonszám,

• lakcím,

• ellátandó feladatok

• nyilatkozat az összeférhetetlenségről, pártatlanságról, titoktartásról

• kapcsolattartási email cím

ha jogi személy a szerződő partner:

• név,

• beosztás,

• telefon,

• e-mail:

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.3. Különleges igények, egyedi rendkívüli szükségletek, figyelembevétele, felmentési kérelmek benyújtásával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelési tájékoztató 2. pontjában meghatározott az Szkt. 125. § (10) bekezdésében és az Szkr. 298. § (3) bekezdés e) pontjában megállapított jogszabályi felhatalmazás alapján ellátott közfeladat tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint, amennyiben a felmentési kérelemhez az érintett olyan dokumentumot nyújt be, amelyben olyan adat található, ami – a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján – különleges adatnak minősül, úgy az érintett kifejezett hozzájárulása a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés időtartama: A különleges adatok tekintetében a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a felmentés vagy a mentesség elbírálásáig.

Az adatkezelés célja: vizsga, vizsgarész alóli felmentés, mentesség, vagy könnyítés megszerzése. Az érintett fogyatékosságára vonatkozó adat az érintettre vonatkozó személyes adatok különleges kategóriájába tartozó egészségügyi adatnak minősülnek.

 Kezelt adatok köre:

• név:

• anyja neve:

• születési hely, idő:

• lakcím:

• levelezési cím:

• telefonszám:

• e-mail:

• felmentési kérelemhez szükséges igazoló dokumentum

• határozat

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.4. Vizsga helyének, időpontjának tájékoztatásával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: a vizsgacsoportok szakképesítésenként, egyes esetekben képzési területenként történő kialakítása, a vizsga helyszínének és időpontjának meghatározása

Kezelt adatok köre:

• képzés elvégzését igazoló tanúsítvány száma

• vizsgadíj ID

• a vizsgára jelentkező neve

• születési név

• születési hely

• születési idő

• anyja születési neve

• értesítési e-mail cím

• oktatási azonosító száma

• vizsgaazonosító szám

• a vizsgaközpont megnevezése, címe

• a vizsgán a megszerezhető szakképesítés programkövetelményének azonosító száma (PK azonosító)

• a vizsgán megszerezhető szakképesítés megnevezése (PK megnevezés)

• a vizsga nyelve

• jegyző

• a vizsgaközpont vezetője

• Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

• Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje

• Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szintje

• a vizsgatevékenység megnevezése

• a vizsgatevékenység jellege

• a vizsgatevékenység értékelési súlyaránya

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.5. A vizsga lebonyolításával összefüggő adatkezelések

Az adatkezelés célja: a vizsga jogszabályszerű lebonyolítása, az azon való részvétel, és a vizsgaeredmény igazolása.

Kezelt adatok köre:

 • vizsgatörzslap száma,
 • a vizsgázó természetes személyazonosító adatai és oktatási azonosító száma,
 • vizsgaazonosító számát,
 • a szakképesítés
 • azonosító száma és megnevezése
 • Európai Képesítési Keretrendszer, Magyar Képesítési Keretrendszer és Digitális Kompetencia Keretrendszer szerintiszintjének meghatározására vonatkozó megjelölés,
 • a vizsgatevékenységek megnevezése, jellege, értékelési súlyaránya és az elért eredmény százalékkal és érdemjeggyel kifejezve,
 • a vizsgázó képesítő vizsgán elért eredménye százalékkal és osztályzattal kifejezve,
 • a Vizsgaközpont határozata és a záradékok, h) a képesítő bizonyítvány sorozatjele és sorszáma,
 • ülésrend, lebonyolítási rend

A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza:

 • az Szkr. 269. § (2) bekezdés e) pontja szerinti személyek családi és utónevét, valamint a vizsgával összefüggő szerepkörét az Szkr. 272. § (1) bekezdése szerint,
 • annak a vizsgázónak a családi és utónevét, aki
 • szabálytalanság miatt a képesítő vizsga folytatásától eltiltásra került,
 • a képesítő vizsgán igazolható okból nem jelent meg, vagy azt nem tudta befejezni, megjelölve azt a vizsgatevékenységet, amelyből pótlóvizsgát kell tennie,
 • a képesítő vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította,
 • valamely vizsgatevékenység eredményét országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen elért eredménye alapján kapta,
 • a képesítő vizsga valamely vizsgatevékenysége alól mentesítésre került, valamint a felmentés okát és az alapul szolgáló dokumentumokat,
 • a vizsgafelügyelő képesítő vizsgával kapcsolatos tapasztalatainak értékelését.

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.6. A képesítő bizonyítvány kiállításával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: sikeres vizsgákról vizsgabizonyítvány kiállítása

Kezelt adatok köre:

 • a képesítő bizonyítvány sorozatjele, sorszáma,
 • a képesítő bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló vizsgatörzslap száma,
 • a vizsgatörzslappal azonosan – a vizsgázó természetes személyazonosító adata és oktatási azonosító száma,
 • a szakmai képzést szervező szakképző intézmény, illetve felnőttképző nevét,
 • a kiállító vizsgaközpont neve, címe,
 • a képesítő vizsga nyelve,
 • a képesítő vizsga eredménye osztályzattal,
 • a megszerzett szakképesítés azonosító számának és megnevezésének megjelölésével tájékoztatást arról, hogy a képesítő bizonyítvány melyik szakképesítés megszerzését igazolja, és melyik programkövetelmény (azonosító számmal) alapján történt a megszerzése,
 • a megszerzett szakképesítés Európai Képesítési Keretrendszer, Magyar Képesítési Keretrendszer és Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására vonatkozó megjelölése,
 • a képesítő bizonyítvány kiállításának helye és ideje

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.7. A Képesítő bizonyítvány vizsgázók rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a kiállított okmány érintett részére történő dokumentált átadása

Kezelt adatok köre:

 • bizonyítvány sorszáma
 • név,
 • aláírás
 • dátum
 • meghatalmazottak adatai
 • név
 • lakcím
 • aláírás
 • tanúk

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

2.8. A hibás, elvesztett, megsemmisült okmányok cseréjével összefüggő kérelemmel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: a kiállított okmány cseréje, új okmány kiállítása

Kezelt adatok köre:

 • névváltozás esetén, a névváltozást engedélyező okiraton szereplő személyes adatok
 • egyéb esetben –az eredeti képesítő bizonyítványon található minden adat és bejegyzés.
 • a képesítő bizonyítványmásodlaton záradék formájában fel kell tüntetni a képesítő bizonyítványmásodlat kiadásának az okát, továbbá a vizsgaközpont nevét, címét, a kiadás napját.
 • illeték díja

Hozzáféréssel rendelkezők köre:

Az adataihoz a vizsgaközpont részéről a vizsgaközpont munkatársai, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs férhet hozzá.

A vizsgaközpont az Ön adatait az alábbi harmadik fél részére adhatja át:

– a vizsgaközpont a feladatai ellátásához – megbízási vagy együttműködési szerződés alapján – alkalmazott szerződéses partner (megbízott)

– továbbá a felügyeleti szervek (ITM, NSZFH), valamint hatósági ellenőrzés esetén a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A vizsgaközpont gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Ennek érdekében a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Az általa kezelt adatokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidensek tekintetében minden esetben a GDPR és az Infotv. rendelkezéseit szem előtt tartva jár el.

Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá. A vizsgaközpont a beküldött dokumentumokat elektronikus formában tárolja.

A vizsgaközpont csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára.

Így például

– ha a rendőrség/ügyészség/adóhatóság megkeresi a vizsgaközpontot, és a megkeresésben az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az Adatkezelő információt nyújt az érintett részére az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, illetve ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat.

A tájékoztatás megtörténtét dokumentálni kell, hogy egy esetleges hatósági megkeresés esetén bizonyítható legyen, az adatkezelő megfelelően tájékoztatta az érintettet (Adatkezelési nyilatkozat)

4.2. Személyes adataihoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett bármikor megkérdezheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

4.3. Személyes adatai helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.4. Személyes adatainak törléséhez való jog („elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

A személyes adatot törölni kell, ha

– az adatkezelés célja megszűnt;

– az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

– az adatkezelés jogellenes;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

– Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő csak tárolja az adatokat.

4.6. A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásáról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás (GDPR 19. cikk)

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

4.7. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

4.8. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.9. Automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4.10 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon:                   +36-1-391-1400

Fax:                         +36-1-391-1410

Honlap:                    www.naih.hu

E-mail:                     ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felperes, azaz az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

a Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont által nyilvántartott adatok kezeléséhez

 1. Az adatkezelő megnevezése, az adatfeldolgozók meghatározása

Adatkezelő: Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont (továbbiakban vizsgaközpont)

Székhely: 4030 Debrecen, Fokos utca 12

E-mail: info@devizsga.hu

Honlap: http://www.devizsga.hu  

Adatvédelmi megbízott: Dr. Sándor Brigitta (dr.sandor.brigitta@dszc.hu)

Adatfeldolgozásra a Debreceni Regionális Független Vizsgaközpont szakmai irányítási, minőségirányítási, monitoring, kontrolling, panaszkezelési és kapcsolattartási tevékenységek körében kerülhet sor.

Adatfeldolgozó székhelye: 4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Adatfeldolgozó e-mail címe:  info@devizsga.hu

Adatfeldolgozó honlapjának címe: https://www.devizsga.hu

2. Az adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja szerint.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz az 1. pontban meghatározott jogalanyok kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalói jogosultak hozzáférni feladatuk ellátása körében. Kiemelten ilyen az adatbázis létrehozása és az abból történő szelekció.

A vizsgaközpont csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára.

Így például

– az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján a személyes adatot tartalmazó ügyiratait átadja az Iktatási központnak.

– ha a rendőrség/ügyészség/adóhatóság megkeresi a vizsgaközpontot, és a megkeresésben az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

A vizsgaközpont a beküldött dokumentumokat elektronikus formában tárolja. Az azokból felállított adatbázist és az abban szereplő személyes adatokat felhőtárhelyen tárolja. A vizsgaközpont megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

4.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet a vizsgaközponttól arról, hogy

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– mennyi ideig kezeli.

– a vizsgaközpont kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A vizsgaközpont az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött emailben teljesíti.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4.2. A helyesbítéshez/változtatáshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a vizsgaközpont módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A vizsgaközpont a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti. Nem köteles a helyesbítésre az adatkezelő amennyiben a rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

4.3. A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a vizsgaközponttól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a vizsgaközpont abban az esetben utasítja el, ha a vizsgaközpontot a jogszabályok a személyes adatok további tárolására kötelezi. A vizsgaközpont a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet.

4.4. A zároláshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a vizsgaközpont zárolja. A kérelmet a vizsgaközpont haladéktalanul teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja. A zárolás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a vizsgaközpont az érintett személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy egyéb jogszerűtlen célra felhasználná, illetve jogosulatlan személy részére hozzáférést engedne, vagy azokat ilyen személynek továbbítaná.

5. Kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Az adatbázisban az alábbi személyes adatok kerülhetnek tárolásra:

név

születési név

anyja neve,

születési hely, idő,

személyazonosító igazolvány száma,

állampolgárság,

nyelvismeret,

TAJ-szám

adóazonosító jel,

lakcím

levelezési cím

telefonszám

e-mail cím,

iskolai végzettség,

munkahely neve,

oktatásban és vizsgáztatásban eltöltött idő, tapasztalat,

bankszámlaszám,

betölteni kívánt feladatkör,

korábbi munkahelyek,

képzettségi adatok

számítógép-felhasználói és egyéb munkával kapcsolatos készségek,

nemzetközi tapasztalat,

szakterületen/szakmában szerzett tapasztalat időtartama,

nem oktatásban szerzett munkatapasztalat,

projekt-, vizsgafeladat-készítési tapasztalat,

szakértői/vizsgaellenőri névjegyzékben szereplés ténye,

foglalkoztatás mértéke,

nyugdíjas-e, ha igen, a nyugdíj kezdete

Felmerül, harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítása ténye: nem

Az adatkezelés célja egy vizsgáztatói, jegyzői feladatok ellátásához megfelelő személyek adatait tartalmazó adatbázis felállítása. Az adatbázisból az egyes feladatok teljesítéséhez megfelelő személyek kiválasztása, számukra a vizsgáztatóknak és jegyzőknek szóló továbbképzéseken való részvételi lehetőség felajánlása későbbi megbízásuk céljából.

Személyes adatok gyűjtésének forrása: vizsgáztatói, jegyzői feladatok ellátására jelentkező érintett.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult panasztételre, illetve polgári pert kezdeményezhet a vizsgaközpont ellen. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Érvényes: 2020. szeptember 1-től

Ajánlott honlapok

Elérhetőségeink

Cím

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

Telefon

+36 52 437-311 (26 mellék)

Email

info@devizsga.hu

Ügyfélfogadási idő

H-CS: 7:30 – 15:30
P: 7:30 – 12:00

Megközelíthetőség

Autóbusszal

15, 15y, 30, 30A

Zsibogó vagy Rigó utca elnevezésű megállóhely

48

Vécsey utca elnevezésű megállóhely

Autóval

Parkoló a Fokos utca irányából

Korlátozott számban, díjmentesen

Üzenjen nekünk!